פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף יג א


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


או שנייא הוא דכתיב (ויקרא יא) וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא. מעתה אפי' חישב שירדו לבורות שיחין ומערות. שנייה היא הכא דכתיב כלי.

הלכה ד משנהעריכה

אין כותבין במחובר לקרקע כתבו במחובר תלשו וחתמו ונתנו לה כשר. ורבי יהודה פוסל עד שתהא כתובתו‏[1] וחתימתו בתלוש. רבי יהודה בן בתירה אומר אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא מפני שהוא יכול להזדייף. וחכמים מכשירין.

הלכה ד גמראעריכה

לית הא פליגא על רבי יוחנן דר' יוחנן אמר כתב תרפו בטופס כשר. ר"ל אמר אם‏[2] כתב תרפו בטופס פסול. שמואל בר אבא בעי כתבו וחתמו בתלוש חיברו ותלשו ונתנו לה מה אמר בה רבי יודה. רבי אלעזר אמר ר' אבין בעי כתבו <וחתמו>‏[3] בתלוש חיברו תלשו וחתמו ונתנו לה מה אמרין בה רבנין. אמר רבי אלעזר מה פליגין בגיטין אבל בשטרות אוף רבי יהודה מודה

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ כתובתו בדפוס ויניצי' כתיבתו.
  2. ^ אם בדפוס ויניצי' ליתא.
  3. ^ כתבו וחתמו וכ"ה בדפוס ויניצי'.