חידושי הרמב"ן על הש"ס/סנהדרין/פרק ג

פרקים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא
ראשונים על הפרק: תוספות | רי"ף | רבינו אשר | מאירי | ריטב"א | רמב"ן | יד רמה
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש | בן יהוידע
על ש"ס: חידושי הרמב"ן | ראשונים | אחרונים


דף כ"ג עמוד בעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה. הסיבה: ציטוטים חלקיים בלבד..

ואפילו לוה מצי מעכב דקס"ד מעיקרא שזה בורר לו ב"ד שבעירו וזה מעכב ובורר לו ב"ד של עיר אחרת, דתרי בתי דינים בעיר אחת לא עבדי אינשי.

בערכאות שבסוריא ולפום הכי מתניתין הכי קתני, זה בורר לו בית דין אחד בעירו בערכאות וזה פוסלו דאמר במקום הוועד אני רוצה, וזה בורר לו אחד בערכאות וזה פוסלו משום מקום הוועד, עד שיהיו שניהם בוררין להם עוד בית דין בערכאות שבעירם לדעת שניהם, והאי דקתני הכי זה בורר לו וזה בורר לומר דבין מלוה ובין לוה מצו מעכבין.