באר הגולה (רבקש) על אורח חיים כה


(א) אחר שלבש — טור ונימוקי יוסף ורבינו יונה.

(ב) צריכין ליזהר — בית יוסף.

(ג) מי שהוא זהיר — זוהר פרשת ואתחנן.

(ד) הרא"ש היה — טור.

(ה) צריך שיהיוברכות יד ב.

(ו) יכוין בהנחתם — רבינו יונה (על דף ח ע"א מדפי הרי"ף, ד"ה הרוצה).

(ז) ויניח של ידמנחות ל"ה ע"ב-ל"ו ע"א.

(ח) ולא יברך — לפירוש רש"י והרי"ף והרמב"ם ותשובת הרשב"א.

(ט) אם פגעתוס' במנחות ל"ו ע"א (ד"ה וקשרתם) ויומא ל"ג ע"ב (ד"ה עבורי).

(י) יברך להניח — אגור בשם מהר"י מולין.

(כ) כל המצוותמנחות ל"ה ע"ב, ובכמה דוכתי בש"ס.

(ל) לפיכך צריךרמב"ם פרק ד מהלכות תפילין.

(מ) אסור להפסיקמנחות לו א.

(נ) אם סח — מרדכי בשם ר"ת.

(ס) אם שמע קדיש — הרא"ש והטור.

(ע) אלא שותק — רש"י סוף פרק ג דסוכה (ל"ח ע"ב ד"ה הוא אומר ברוך) ור"ת ור"ן ותוספות בברכות (כ"א ע"ב ד"ה עד שלא יגיע).

(פ) אחר שקשר — טור בשם הרא"ש.

(צ) ויש מי שאומר שאסור — תשובת הר"י גיקטיליא.

(ק) אם מניחסוכה מו א.

(ר) נשמטו — הרא"ש בשם ר"י, וטור.

(ש) הזיזם — בית יוסף.

(ת) מי שמניח — שאלה במהרי"ק קל"ג.

(א) אינו צריך — בית יוסף.

(ב) אם הותר — אורחות חיים בשם הראב"ד.

(ג) מותר לברך — אורחות חיים בשם העיטור.

(ד) נהגו העולם — בית יוסף.

(ה) וביום שיש בו ספר — בית יוסף.

(ו) ביום ראש חדש — שם בבית יוסף.