באר הגולה (רבקש) על אורח חיים כד


סעיף אעריכה

(א) אם אין אדםמנחות מא א.

(ב) ונכון להיותטור.

(ג) על המלבושיםבית יוסף סימן ח ובשם נימוקי יוסף בשם הרי"ט.

סעיף בעריכה

(ד) מצוה לאחוז — הגהות מיימוני פרק ב בשם שוחר טוב והמרדכי בסוף פרק ג דסוכה.

סעיף געריכה

(ה) טוב להסתכל — אורחות חיים בשם רב משה גאון.

סעיף דעריכה

(ו) יש נוהגין להסתכל — סמ"ק ורבינו יונה וריב"ש בשם רבו ר' פרץ כהן.

(ז) וליתן אותם על העיניים — טור בשם בעל העיטור.

סעיף העריכה

(ח) כשמסתכל בציצית — הר"מ מריקאנט סוף פרשת שלח לך.

(ט) וגם יש בהם — כן שמע הבית יוסף.

סעיף ועריכה

(י) גדול עונש המבטלמנחות מג ב.

(כ) והזהיר במצות ציצית — שם בגמרא.