אמרי במערבא

אמרי במערבא
ספר המשווה בין סוגיות התלמודים, הבבלי והירושלמי, מאת הרב אחיקם קשת ובאדיבותו


סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
ברכות שבת יבמות בבא קמא (זבחים) (כלים)
(פאה) עירובין כתובות בבא מציעא (מנחות) (אוהלות)
(דמאי) פסחים נדרים בבא בתרא (חולין) (נגעים)
(כלאים) (שקלים) נזיר סנהדרין (בכורות) (פרה)
(שביעית) יומא סוטה מכות (ערכין) (טהרות)
(תרומות) סוכה גיטין שבועות (תמורה) (מקואות)
(מעשרות) ביצה קידושין (עדיות) (כריתות) נידה
(מעשר שני) ראש השנה עבודה זרה (מעילה) (מכשירין)
(חלה) תענית (אבות) (תמיד) (זבים)
(ערלה) מגילה הוריות (מדות) (טבול יום)
(ביכורים) מועד קטן (קנים) (ידים)
חגיגה (עוקצים)