פתיחת התפריט הראשי

מהדורה זו נצמדת פחות או יותר לכתב יד המקורי של הספר. למהדורת ההדפסה של הספר, ראו אמונת חכמים.

דף זה מכיל חומר שהוקלד על פי כתבי יד שנכון לתאריך העלאת התוכן לא נמצאים בדפוס

ספר
אמונת חכמים (כ"י)
אמונת חכמים (כ"י)
מחבר אביעד שר שלום באזילה
שפת המקור עבריתיכלכל אמיתת חכמת הקבלה.

תא ואחוה לך בהאי ספרא יקרא
היכא דנשקא ארעא דאורייתא ורקיעא דחכמתא אהדדי
ובהאי ארעא קדישא בלועי דקרח וכל עדתיה
ואמרין משה ותורתו אמת והן בדאין
וכל תנינא דקא בעי למבלע לה לספינתא דחכמת הקבלה
אתא פושקנצא דהאי ספרא פסקיה לרישיה בסכינא דחכמתא
ויחזא ההיא קרטליתא דהוו קא מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות
דעביד לה האי גברא רבא ויקירא, מרא דאורייתא קדישא
דאתא בשלם בפרדסא דשבעא חכמתא, וחזא בעין שפירתא ית יקרא דשכינתא

כבוד האי סבא
אביעד שר שלום באזילה אבדק"ק מנטובה זצ"ל.

הועתק מכתבי יד, מאגר הספריה הלאומית

אמר המחבר, מחלוקת היא בין הפילוסופים, אם הנשמה הולכת מגוף לגוף ולפי שאפשר שלא באה דעתי בחיבור הזה מבוארת ככל הצורך, אומר אני באמת וישר, שלא מצאתי בפילוסופיאה שום מופת חותך וראיה מכרחת לשום אחת מן הסברות, ולכן כל אחד יבחר פילוסופיאה הסברא אשר תישר בעיניו.פרקי הספרעריכה