אבן עזרא על בראשית מב


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

וירא יעקב — בעבור היות ההרגשות נחברות במקום אחד, יחליפו זו בזו, כמו: "ראה ריח בני" (בראשית כז, כז); "ומתוק האור" (קהלת יא, ז). וכן וירא יעקב, כי אחריו כתוב: "הנה שמעתי".

למה תתראו — אל תתראו שיש לכם הון. או: אל תהיו מריבים זה עם זה, כמו: "נתראה פנים" (מלכים ב יד, ח):

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ושברו — וקנו לנו שבר:

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

אסון — מות:

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

המשביר — מגזרת "שבר", וטעמו מוכר, והוא פועל יוצא לשני פעולים:

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויתנכר — מגזרת נכרי; הראה שהוא נכרי.

קשות — שם התואר, והטעם, מלות קשות; וכן: "יענה עזות" (משלי יח, כג).

ויכירם — בתחילה הכיר שהם אחיו, ואחר הסתכל בכל אחד והכירו, וזהו ויכר יוסף את אחיו:

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

ערות הארץ — בעבור היות המנהג להסתיר הערוה, שהיא דבר מגונה, על כן אמר דרך משל. או בעבור היות הערוה נסתרת, כך אתם באים לראות את סוד הארץ; והוא הנכון בעיני:

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

נחנו — בלא אל"ף, והוא האמת.

כנים — נאמנים. ויתכן להיותו מגזרת "כן תעשה כאשר דברת" (בראשית יח, ה); או מגזרת "כן בנות צלפחד" (במדבר כז, ז), כמו האמת:

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

האסרו — תאסרו, כמו "ומות בהר" (דברים לב, נ):

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

רעבון בתיכם — צורך בעבור הרעב. וטעמו, הביאו אל בתיכם:

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

אבל — כמו "אבל שרה אשתך" (בראשית יז, יט), כמו "אכן":

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

המליץ — מבאר, מגזרת מליצה. ולקח שמעון, כי כאשר יחטאו רבים, הגדול שבהם בשנים יענש יותר. ועזב ראובן, כי הוא הצילו:

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאמר ר' משה הכהן, כי 'כסף' ו'זהב' לא ימצאו בלשון רבים. והנה שכח כספיהם:

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

וישאו את שברם — אשר קנו:

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויפתח האחד — האחד מהן. ויתכן להיות ראובן, כי הוא הבכור, כמו "אחד" בחשבון:

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואת רעבון בתיכם — צורך:

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

כלנה — כל הצרות האלה:

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויש אומרים, כי פירוש תמית, תעניש. ואחרים אמרו, שזאת תפילה לנגד השם. וכלל הדבר, אילו היה מדבר נכונה, לא היה יעקב מחריש: