אבן עזרא על בראשית מ


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

חטאו — חטא מוסר המלוכה:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בעבור שלא ישתנה סמ"ך סריסיו הוא לאות, כי היה הרי"ש ראוי להדגש, ונקמץ הסמ"ך בקמ"ץ גדול לחסרון הדגש:

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

במשמר בית שר הטבחים — מקום שיהיו שם נשמרים, בעבור שלא יברחו:

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויפקד שר הטבחים — והנה כאשר הושמו אלה הסריסים בבית שר הטבחים, פקד את יוסף; והטעם, זכר דבריו והביאו אל ביתו ושמהו בבור, והוא המשמר. וזאת דעת המדקדק הגדול. ולפי דעתי, שבית הסוהר היה בבית שר הטבחים, ושם היה יוסף; והעד, מקום אשר יוסף אסור שם. וציווה שר הטבחים להיות יוסף אתם לשרת אותם, כי מעלה גדולה היתה להם בבית פרעה, כי שרים היו:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויחלמו — כטעם "איש כפתרון חלומו", כי ראה כל אחד בחלומו מהו פתרון חלומו לעתיד, ומה שאירע לו:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

זועפים — מתרעשים, כטעם "ויעמד הים מזעפו" (יונה א, טו). ויבא אליהם — יתכן שבלילה היה לן בבור:

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם הלא לאלהים פתרונים — כי פתרון החלומות לשם הוא, כי הוא יודע העתיד, והראה בחלום מה יהיה למי שירצה; ואם אני אפתור אותו לטוב או לרע, לא יועיל ולא יזיק. ואחר שהדבר כן, ולשם פתרון כל החלומות, אל תחושו שתספרו חלומותיכם לי. ו"כל החלומות הולכים אחר הפה" (ברכות נה, ב) – דברי יחיד הם:

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

עלתה נצה — כמו "הנצו הרמונים" (שיר השירים ז, יג). הבשילו אשכלותיה — הפך הבוסר. וכמוהו "כי בשל קציר" (יואל ד, יג), ואם הם שני בניינים:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואשׂחט אותם — כמו "שֹׁחֲטֵי הילדים" (ישעיהו נז, ה), ולא כאשר פירש הגאון:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פתרונו — פירושו. ולא מצאנו מלת "פתרון" כי אם עם החלום.

יש שואלים: מאין ידע יוסף כי שלשה שריגים הם ימים, ולא חדשים או שנים?

ויתכן יום הלדת את פרעה, כמו היום שנולד בו, כי הנה היום יש מלכים שיעשו משתה ביום תקופת שנתם, ויקראו לכל עבדיהם ויתנו להם מתנות. או יתכן שהגבירה היתה הרה; והראשון קרוב אלי:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ישא פרעה את ראשך — ירים. הנכון שהוא בדרך מספר; והעד, "וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו" (בראשית מ, כ). ובפרשת כי תשא אפרש זה. כנך — משמרתך הראשונה ומכונתך ומתכונתך. ויתכן להיותו מן גזירת "כן". וכמוהו "ועמד על כנו" (דניאל יא, כא):

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מארץ העברים — אפרשנו בפסוק "כי תקנה עבד עברי" (שמות כא, ב):

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואחר כל חלום במקרא, מלת הנה טעמה "כאילו". סלי חורי — אמר הגאון שהוא לחם לבן, כמו "חורי יהודה" (ירמיהו כז, כ):

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בעוד — בטרם עוד, וטעמו: לא יעבור עוד כך זמן עד שיהיה זה. ישא פרעה את ראשך מעליך — ישאנו ממקומו, וטעמו: יסירנו, או: ירימנו על עץ׃

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הֻלדת — שם הפועל מהבניין שלא נזכר שם פועלו:

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

על משקהו — שם; כי "אשר היית משקהו" (בראשית מ, יג), פועל:

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ולא זכר שר המשקים — לא הזכירו בפה אל פרעה. וכן: "ומשא ה' לא תזכרו עוד" (ירמיהו כג, לו); "זכר את ושתי" (אסתר ב, א).

וישכחהו — בלב:

חסלת פרשת וישב