אבן עזרא על בראשית לט


פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם — יש אומרים שהוא כינוי לשכיבת אשתו. וזה רחוק; ועוד, כי אדוני יוסף סריס היה. והנכון בעיני, שכל אשר לו היה בידו, חוץ מן הלחם שלא היה אפילו נוגע בו, בעבור היותו עברי. כי הנה מפורש: "כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם" (בראשית מג, לב); כי פוטיפר ידע שיוסף עברי הוא, וכן אשתו אומרת: "ראו הביא לנו איש עברי" (בראשית לט, יד).

ויהי יוסף יפה תאר — כאמו‏[1]:

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

לשכב אצלה — אפילו לשכב במקום קרוב ממנה; או להיות עמה, לדבר שיחות:

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויהי כהיום הזה — משבוע אחד מהיום שהחלה לדבר לו "שכבה עמי", או מחודש אחד; או אחר שנה תמימה, והוא הנכון בעיני.

לעשות מלאכתו — מלאכת הבית או הממון, כי פקיד היה על הכל.

ודרש ואין איש — דברי יחיד‏[2]:

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

הביא לנו — בעלי:

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויחר אפו — ואף על פי כן לא הרגו, כי בספק היה הדבר אצלו:

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

בית הסהר — לא נדע אם הוא לשון הקודש או לשון מצרים, בעבור שפירש אחריו ואמר מה הוא, כמו "האחשתרנים", שהוא לשון פרס, ופירש שהם "בני הרמכים" (אסתר ח, י):

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואת כל אשר עושים — יש אומרים, כי היה מתעסק באומנות שיחיה ממנו, כאשר היו עושים האסורים. והקרוב אלי כפירושו: כל אשר היו צריכים – כאילו היה הוא העושה, כי פקיד היה עליהם; והפסוק הבא אחריו לעד:


הערות

  1. ^ ראו לעיל כט, יז.
  2. ^ ראו מדרש תנחומא וישב ט.