ביאור:תהלים קכח ב

(הופנה מהדף Tnk1/ktuv/thlim/th-128-02)
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך עריכה

(תהלים קכח א): "אַשְׁרֵי כָּל יְרֵא ה', הַהֹלֵךְ בִּדְרָכָיו. יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל, אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ"

יגיע כפיך כי תאכל עריכה

ניתן לפרש את הפסוק בכמה דרכים, תלוי איזו מילה מדגישים:

1. "יגיע כפיך כי תאכל" - מכאן, שאדם ירא ה' צריך להתפרנס ממלאכה שיש בה יגיעה, עבודה פיסית, לא לחפש לעצמו פרנסה קלה; ראו (משלי יח ט): "גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית"( פירוט ).

 • אמנם, בספר בראשית, עבודה פיסית נתפסת כקללה, (בראשית ג יט): "בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב"; אך אין סתירה: מאחר שהאדם נענש, הוא צריך לקיים את העונש כפשוטו ולא לנסות להתחמק ממנו, וכך יהיה מאושר.
 • לפי רבי מאיר " "לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה" " ( תלמוד בבלי קידושין פב. ) , אך גם הוא לא חלק על כך שהאדם צריך לעשות מלאכה כלשהי (ראו מקורות נוספים על חשיבות המלאכה ).

2. "יגיע כפיך כי תאכל" - מכאן שהאדם צריך להתפרנס מהעבודה שהוא עצמו עושה, לא לגזול ולא לנסות לחיות על-חשבון אחרים או "לתת לאחרים לעבוד בשבילו"; ראו גם (משלי ל ט): "פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה'"( פירוט ), (משלי ל כח): "שממית בידים תתפש והיא בהיכלי מלך"( פירוט ).

כך כנראה פירשו חז"ל " "כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו (כשנולד ספק טרפות בבהמתו ונראה בו טעם לאיסור וטעם להיתר ואינו חס עליה ואוסרה...) עליו הכתוב אומר  יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך (דכיון דעל שלו אינו חומד כל שכן שאינו חומד בשל אחרים לגנוב ולגזול)" "  ( מר זוטרא משמיה דרב חסדא, חולין מד ב ; פירוש רש"י בסוגריים) .

הדבר נכון גם ובמיוחד לאנשים שעוסקים בתורה: " "כאשר תאכל יגיע כפיך, ולא תהנה מאחרים לחלוק עמהם בשכר התורה, אז אשריך, רוצה לומר, יהיה שבחיך ומהללך, וטוב לך, כי אז תקבל אתה כל שכרך משלם אין מחסור" " ( מצודות ) .

וכך פסק גם הרמב"ם: " "כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה - הרי זה חלל את השם ובזה את התורה... מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומדת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך - אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב" " ( רמב"ם הלכות תלמוד תורה ג ,  וכך נפסק גם בשולחן ערוך וב ערוך השולחן אורח חיים קנו ) .

3. "יגיע כפיך כי תאכל" - הפסוק אינו מתאר הנחיה אלא שכר לאדם ירא ה' - שיזכה לאכול מיגיע כפיו בעצמו, ולא יאבד את יגיע כפיו לאחרים (ע"פ אברהם אהוביה, "ככל הכתוב") . רעיון דומה נמצא בפסוקים:

4. "אשריך וטוב לך" - מכאן שהאדם צריך להרגיש מאושר כאשר הוא אוכל בהתאם לרמת הפרנסה שלו, ומכאן ש" "איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך: "אשריך" בעולם הזה, "וטוב לך" לעולם הבא." " (בן זומא, משנה אבות ד א ) ; " "כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן - אשריך וטוב לך, "אשריך" בעולם הזה, "וטוב לך" לעולם הבא" ".

אשריך וטוב לך עריכה

ההבטחה שבפסוק זה היא כפולה, ומכאן דרשו חז"ל:

" "הנהנה מיגיע כפו נוחל שני עולמות" " ( רש"י ) :

" "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב (תהלים קיב א) אשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך: "אשריך" - בעולם הזה, "וטוב לך" - לעולם הבא, ולגבי ירא שמים - 'וטוב לך' לא כתיב ביה" " (רבי חייא בר אמי משמיה דעולא, בבלי ברכות ח א ) .

לעיון נוסף עריכה

הרב מאיר גרוזמן במאמר יגיע כפיך כי תאכל מביא שלושה פירושים:

 • א) הפסוק מברך את ירא ה' שיזכה להנות מיגיע כפיו.
 • ב) הפסוק ממליץ להתפרנס מיגיע כפים. 
 • ג) הפסוק מעודד להשתכר אך ורק לצורך צרכיו המינימליים של האדם ולהסתפק במועט.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • הרב חיים שמעון פינטו - אוצרות חיים- יגיע כפיך כי תאכל : יגיע כפיך כי תאכל (תהלים קכח,ב) לפרנסתו עסק ר' כליפא במסחר, ההצלחה האירה לו פנים, וברכת שמים שרתה במשלח ידיו, עד שהפך לעשיר גדול, עסקים מסועפים היו לו, ... ( cache )
 • ביאור:מה הקשר בין "יגיע כפיך כי תאכל" לבין "וראה בנים לבניך... : ביאור:מה הקשר בין " יגיע כפיך כי תאכל " לבין "וראה בנים לבניך". מתוך ויקיטקסט. גרסה נוכחית (טרם נבדקה). קפיצה אל: ניווט, חיפוש. מאמר מאת שאלה: שלמה בולוויק; ... ( cache )
 • דבר תורה - התהלכות אל האושר ב' - פסיפס : יגיע כפיך כי תאכל , אשריך וטוב לך. אמר רבי חייא בר אמי בשם רבי עולא: גדול ... יגיע כפיך כי תאכל - למען תפרנס את משפחתך כדי צורככם ולא מתוך תאות התעשרות. ... ( cache )
 • איזהו עשיר? השמח בחלקו - שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך : איזהו עשיר? השמח בחלקו - שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ( cache )
 • פרשת לך לך : כנגד זאת נאמר על ירא ה' במזמורנו: " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". .... השאלה השלישית ששאלנו בסעיף ב, בנוגע לפרשנות המשפט " יגיע כפיך כי תאכל " ובנוגע ... ( cache )
 • * ֲ»1W<t ֲ« : שלחנך גלול משלהם וו�ש יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטונ ל ך נ*ל כי תוכה לאכול מפרי מעללך ... כפם כעהין הן מעעיריס אוסן בעה�כ פיכ היטב אשר לגר יגיע כפיך כי תאכל ... ( cache )
 • שיעורים במחשבה : וטעם הדבר ג€“ "איזהו עשיר השמח בחלקו, שנא' ' יגיע כפיך כי תאכל '", רק כשזה חלקו, אז אין בושה, ואז השמחה מרובה, שבמתנה אין שמחה ויש בושה. ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_39220_11.pdf מעלתה � ולהםינה באחריתה לעי שמ8מה מים ביאה מה העי05 היא כאס� מצגי...] : ה� ואל ו גבי נהנה מיגיע כפו כתיב יגיע כפיך כי תאכל אשריך זט ב לך אשייך כע�הו וטוב לך לעהיל ליאור ימפיו. י*ו עילי' הגיפיתנ�אמל'כ יזכ י א' מ ל כ ל ס ... ( cache )
 • ה עו רך : כתוב " יגיע כפיך כי תאכל ",. "יגיע כפיך" דייקא ג€“. שההתעסקות והיגיעה בפרנסה. צריכה להיות (לא עם הראש,. "יגיע ראשך", אלא) עם הידים ("כפיך") ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_30903_81.pdf הנפש וא�ש שצפה הקכ�ה גם משה הי� הולך כררך שהלך כ בני נפתלי] : משל ציבור כלום עליו הכתוב אומר יגיע כפיך כי תאכל . אשריך בפוה�ז וטוב לך בעוה�ב וכו� ומה�ש שואלי� בשלומו. והקב�ה אוהבו אהבה גמורה וכו� הכוונה כי ידוע לא טוב ... ( cache )
 • אידישע וועלט פארומס ג€¢ זעה די אשכול - וואס לוינט זיך צי זיין א מיטל... : מיר וועלן אנהויבן מיט א באקאנטע פסוק אין תהילים: "אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" (תהלים קכח: א,ב), און אלע ווייסן דאך וואס ... ( cache )
 • Rambam - Daily Torah Study : מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ומדת חסידים הראשונים היא ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך ... ( cache )
 • בס"ד : הגמ' בחולין (מד, ב) אומרת: למי הכוונה בפסוק " יגיע כפיך כי תאכל , אשריך וטוב לך"? לא למי שעובד, אלא למי שרואה טרפה לעצמו, היינו שלמד תורה הרבה, עד שמסוגל כבר ... ( cache )
 • הורדת פרק שירה : בהמה גסה טמאה אומרת: יגיע כפיך כי תאכל , אשריך וטוב לך: גמל אומר: יי ממרום ישאג, וממעון קדשו יתן קולו, שאֹג ישאג על נוהו: ... ( cache )
 • תהילים קכ"ח שו"ת : בפסוק ב בתהילים קכ"ח נאמר " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" כך שאחד ממרכיבי אושרו של אדם המאמין ב-ה' הוא להתפרנס מעבודתו מכאן נובע שאכילת לחם שנוצר ביגיע ... ( cache )
 • Kupat Tzidkat Rashbi - תפילת השלה : ובעבור דוד עבדך, "רגל רביעי במרכבה", המשורר ברוח קדשך: "שיר המעלות, אשרי כל ירא ד' ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל - אשריך וטוב לך. ... ( cache )
 • תורה אחרי צבא - עלון_מס_49 : יגיע כפיך כי תאכל . מיד בכניסתם לארץ עסקו ישראל במצוות, עוד בטרם עמדו לכבוש את יריחו כבר נצטוו בתיקון עצמם וגופם- "בָּעֵת הַהִיא אָמַר ה' אֶל ... ( cache )
 • איכות הסביבה בראי היהדות : (ב) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך: מצודת דוד. (ב) כי תאכל - כאשר תאכל יגיע כפיך ולא תהנה מאחרים לחלוק עמהם בשכר התורה אז אשריך ר"ל יהיה שבחיך ומהללך וטוב ... ( cache )
 • גיוס החרדים לצהל : אין חולק על חשיבותה של המלאכה - יגיע כפיך כי תאכל , אשריך וטוב לך. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ תחילה. הנני נותן לכם את הארץ לעבדה ולשמרה ... ( cache )
 • בס"ד : מכל מקום יש להעיר כי חתימת הלשון של הרמב"ם " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, לעולם שכולו טוב", לקוחים ממאמר חז"ל במסכת ... ( cache )
 • אקטואליה - מדינת רווחה ג€“ עפי ההלכה : להפך, היא סגולה ראויה המוליכה לאושר: "אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" (תהלים קכח: א,ב) וכדרשת חז"ל: "ואמר רבי חייא בר אמי ... ( cache )
 • בס : ובאמת כתי' יגיע כפיך כי תאכל ע"י ל"ט מלאכות הזורע והחורש והקוצר כו' דהיינו שע"י המעשה ממשיך הוי"ה חדשה והתהוות דבר חדש להיות המחדש בטובו מעשה בראשית דוקא ... ( cache )
 • פרשת וארא : אין לעשות מהעבודה פולחן ולהיהפך ל-workaholic (אדם המכור לעבודתו): " יגיע כפיך כי תאכל , אשריך וטוב לך" (תהלים קכח:ב), "יגיע כפיך" ג€“ אבל אסור לו לאדם להפוך את ... ( cache )
 • בן זומא ג€“ ויקיפדיה : שנאמר: " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא;: איזהו מכובד? המכבד את הבריות. שנאמר: "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו". ... ( cache )
 • ברכות ח : ... ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב (תהלים קכח,ב) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך: אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים 'וטוב לך' לא כתיב ביה. ... ( cache )
 • ל נערי ישראל מבאי בתי הספר והתלמידים השוקדים על דלתות החכמה פני־ אריד. : האמור: יגיע כפיך כי תאכל כוי,.וגדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים, אמת חדל. ובכן ירה הרב שנית אבן מוסדה לבגין מפואר, ויתקע יהד במקום גאמן כי רכע ך) ... ( cache )
 • דף מאורות לפרשת שופטים : מכאן לומד דוד המלך: " יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך" (תהלים קכח, ב), וחז"ל אמרו "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (בבלי, נדרים מט ע"ב). ... ( cache )
 • YBA Parsha Thoughts : ... אפים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר איזהו עשיר השמח בחלקו שנאמר (תהלים קכח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא איזהו מכובד ... ( cache )
 • דבר תורה - מה בין יגיעה לשמחה? - פסיפס : יגיע-כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. כפיך, משלך ולא משל אחרים. לכל אדם מישראל יש חלק בתורה שהוא רק שלו. אם אתה לא תלמד אותו, אף אחד לא ילמד אותו. ... ( cache )
 • פרשת מטות : ... מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך, אל תיגע להעשיר מבינתך חדל (שם כג) ואיזו עשיר השמח בחלקו שנא' (תהלים קכח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך מדרש תנחומא ז' ... ( cache )
 • פרקי אבות - Pirkei Avos | Facebook : ... הלמד מכל אדם שנאמר מכל מלמדיי השכלתי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו שנאמר טוב ארך אפיים מגיבור איזה הוא עשיר השמח בחלקו שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב ... ( cache )
 • Imamother.com:: Special Tefila to say today - Erev R"CH SIVAN : ובעבור דוד עבדך, "רגל רביעי במרכבה", המשורר ברוח קדשך: "שיר המעלות, אשרי כל ירא ד' ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל - אשריך וטוב לך. ... ( cache )
 • גדול הנהנה מיגיעו | שיחות | פרי חכם | ספרים שיצאו לאור | הרב יהודה... : ומפרש כיצד, " יגיע כפיך כי תאכל ", דהיינו, שלא יצוייר לך תענוג, זולת "יגיע כפיך", סוד דכר. "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך", דהיינו, הבחינת יתוש ונוקבא שבך, ... ( cache )
 • עבודה עברית : בעד עבודה בכלל: " יגיע כפיך כי תאכל -- אשריך וטוב לך" (תהלים קכח ב). "לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם" (משלי ו ו); "בזעת אפיך תאכל לחם. ... ( cache )
 • שיעור 6 על בן זומא[ שכתב הלפרין] : ג€�איזה הוא עשיר, השמח בחלקו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבאג€�. ג€�איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי ... ( cache )
 • Nidrei Torah - Introduction : כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך , אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא". ומי שבטבע שמח בחלקו ומבטל את התורה יצרו על טבעו ולא יהיה שמח בחלקו א"נ ... ( cache )
 • הקדמה : בחלקו שגאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך , אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא� �. ומי שבטבע שמח בחלקו ומבטל את התורה. יצרו על טבעו ולא יהיה שמח בחלקו א��ג ... ( cache )
 • הלמב עמוד ב מאמר לא לב לג לד עוללות אפרים : ה� ההולך בדרכיו יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך הח שהזכיר בדרך כלל. מ שהירא את דבר ה' יאושר בארץ והנהנה יאושר וטוב לו ויען כי לאפיר ... ( cache )
 • מד: אלו טרפות פרק שלישי חולין : תאכל אשריך וטוב לך רב זביד אמר זוכת. ונוחל שני עולמות העולם הזת והעולם. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולםט). הבא. הבא �ר� אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי ... ( cache )
 • מסכת אבות / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג : שנאמר (תהלים קכח), יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך . אשריך, בעולם הזה. וטוב לך, לעולם הבא. איזהו מכובד, המכבד את הבריות, ... ( cache )
 • Pirkei Avos Plugin for Wordpress ג€¢ Blog Archive ג€¢ The Out of Order... : 13 דצמבר 2008 ... שנאמר 'טוב ארך אפיים, מגיבור' (משלי טז,לב) איזה הוא עשירג€”השמח בחלקו, שנאמר ' יגיע כפיך, כי תאכל אשריך, וטוב לך ' (תהילים קכח,ב): 'אשריך', ... ( cache )
 • The Out of Order Construction Set : ... שנאמר 'טוב ארך אפיים, מגיבור' (משלי טז,לב) איזה הוא עשירג€”השמח בחלקו, שנאמר ' יגיע כפיך, כי תאכל אשריך, וטוב לך ' (תהילים קכח,ב): 'אשריך', בעולם הזה 'וטוב ... ( cache )
 • איזה הוא חכם - הלומד מכל אדם, שנאמר "מכל מלמדיי, השכלתי" (תהילים... : איזה הוא עשיר - השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך " (תהילים קכ"ח, ב'): "אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא. ... ( cache )
 • פרק רביעי | פרקי אבות | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים - : איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך . אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכבד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד ובזי יקלו ... ( cache )
 • תורה ומלאכה : שנאמר: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך ", אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב (על פי ברכות ח, א). יח. שולחן ערוך אורח חיים, קנו. אחר כך ילך לעסקיו, ... ( cache )
 • אבות ד : איזה הוא עשיר--השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך " (תהילים קכח,ב): "אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא. איזה הוא מכובד--המכבד את ... ( cache )
 • גידול וחינוך ילדים : ... שהרי על ירא שמים נאמר: (תהלים קי"ב) "אשרי איש ירא את ה'", ואילו על הנהנה מיגיעו נאמר: (תהלים קכ"ח) "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך ", אשריך בעולם הזה, ... ( cache )
 • תורה ועבודה - בשבע - ערוץ 7 : 4 נובמבר 2004 ... ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך , אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב". ... ( cache )
 • בית הלל - יהודה - 1 : איזה הוא עשיר - השמח בחלקו, שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך " (תהילים קכח,ב): "אשריך", בעולם הזה; "וטוב לך", לעולם הבא. ... ( cache )
 • טוב מעט בצדקה, מרוב תבואות בלא משפט : ... ומידת חסידים הראשונים היא; ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה, ולעולם הבא: שנאמר (תהלים קכח ב) "יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך " - "אשריך" בעולם הזה, ... ( cache )
 • הגיגים - לך להתעמל / הרב שלמה אבינר : אם אתה עובד כפיים, עליך נאמר: יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך (תהילים קכח ב). אך אם אינך מתאמץ גופנית במסגרת עבודתך, עליך לעסוק בפעילות גופנית יום-יומית, ... ( cache )
 • הזווית המגזרית : 23 אוגוסט 2009 ... איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר (תהילים קכח) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך . אשריך, בעולם הזה. וטוב לך, לעולם הבא. ...
 • בס"ד : השמח בחלקו, שנאמר (תהלים קכח, ב) יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך . אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר (שמואל א, ב, ... ( cache )
 • הדין על שים : וז�ש יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעוה�ז וטוב לך לעוה�ב וגס זה כונת. ישעי� הנביא שאמר שמעו שמוע ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשיכם והיינו אם יתזיר בתורה ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-31.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/th-128-02