תוספתא נדרים פרק א הלכה י

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

חומר בנדרים מבשבועות, ובשבועות מבנדרים1. שהנדרים נוהגין ברשות ובמצווה, מה שאין כן בשבועות.
חומר בשבועות מבנדרים, שהשבועות נוהגות בדבר שיש בו ממש ובדבר שאין בו ממש, מה שאין כן בנדרים.
בנדרים כיצד?
אמר: "קונם סוכה שאני עושה, לולב שאני נוטל, תפילין שאני נותן", אסור בנדרים, ומותר בשבועות.
ובשבועות כיצד?
אמר: "קונם שאני ישן", "שאני מדבר", "שאני מהלך", אסור בשבועות, ומותר בנדרים.
"קונם פי מדבר עמך", "ידי עושה עמך", "רגלי מהלכת עמך", אסור בנדרים ומותר בשבועות.

שינויי נוסחאותעריכה

הערה 1: בכת"י ערפורט: חומר בנדרים שאין בשבועות, בשבועות שאין בנדרים.

ובגר"א מוסיף: חומר בנדרים, שהנדרים וכו'.

ראו גם:עריכה