תוספתא נדרים פרק א הלכה יא

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

סתם נדרים להחמיר.
"מה ראיתה לידור?" אמר: "איני יודע, אלא שראיתי חבריי שהיו1 נודרין כך", אסור.
נדר ועבר על נדרו, אין נשאלין לו, עד שינהג איסור כימים שנהג בהן היתר, דברי רבי מאיר2.
אמר רבי יוסי: במה דברים אמורים? בזמן שנדרו זמן מועט; אבל נדרו זמן מרובה, דיו שלושים יום.3
רבי יהודה אומר: סתם תרומה ביהודה אסורה.
רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: סתם חרמים בגליל [אסורין וביהודה]4 מותרין:

סליק פירקא

שינויי נוסחאותעריכה

הערה 1: בכת"י וינה: שאין.

הערה 2: בכת"י ערפורט: דברי רבי יהודה. וכן מגיה הגר"א.

הערה 3: בכת"י וינה: במה דברים אמורים? בזמן שנדרו לזמן מרובה; אבל בזמן שנדרו לזמן מועט, דיו שלושים יום.

הערה 4: התיבות שבסוגריים אינן בכת"י.

ראו גם:עריכה