תוספתא נדרים פרק א הלכה ט

הלכה קודמתתוספתאסדר נשיםתוספתא נדריםמשנה נדריםהלכה הבאה

תוספתאעריכה

איזו הוא איסור1 הכתוב בתורה?
האומר: "הרי עלי שלא לאכול בשר", "שלא לשתות יין", "כיום שראיתי את ירושלים חריבה" ו"כיום שנהרג בו פלוני",
אסור.

שינויי נוסחאותעריכה

הערה 1: הנוסח בגמרא: איסר

ראו גם:עריכה