שמואל א כתיב מסומן

תורה: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים נביאים: יהושע שופטים שמואל א ב מלכים א ב ישעיהו ירמיהו יחזקאל תרי עשר הושע יואל עמוס עובדיה יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי כתובים: תהלים משלי איוב שיר השירים רות איכה קהלת אסתר דניאל עזרא נחמיה דברי הימים א ב
מהדורות נוספות של שמואל א: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א א ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו בן צוף אפרתי ב ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים ג ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח ליהוה צבאות בשלה ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים ליהוה ד ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות ה ולחנה יתן מנה אחת אפים כי את חנה אהב ויהוה סגר רחמה ו וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעמה כי סגר יהוה בעד רחמה ז וכן יעשה שנה בשנה מדי עלתה בבית יהוה כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל ח ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים ט ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל יהוה י והיא מרת נפש ותתפלל על יהוה ובכה תבכה יא ותדר נדר ותאמר יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשים ונתתיו ליהוה כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו יב והיה כי הרבתה להתפלל לפני יהוה ועלי שמר את פיה יג וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה יד ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין הסירי את יינך מעליך טו ותען חנה ותאמר לא אדני אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ואשפך את נפשי לפני יהוה טז אל תתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרב שיחי וכעסי דברתי עד הנה יז ויען עלי ויאמר לכי לשלום ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו יח ותאמר תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותאכל ופניה לא היו לה עוד יט וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהוה כ ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו כא ויעל האיש אלקנה וכל ביתו לזבח ליהוה את זבח הימים ואת נדרו כב וחנה לא עלתה כי אמרה לאישה עד יגמל הנער והבאתיו ונראה את פני יהוה וישב שם עד עולם כג ויאמר לה אלקנה אישה עשי הטוב בעיניך שבי עד גמלך אתו אך יקם יהוה את דברו ותשב האשה ותינק את בנה עד גמלה אתו כד ותעלהו עמה כאשר גמלתו בפרים שלשה ואיפה אחת קמח ונבל יין ותבאהו בית יהוה שלו והנער נער כה וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי כו ותאמר בי אדני חי נפשך אדני אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל יהוה כז אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו כח וגם אנכי השאלתהו ליהוה כל הימים אשר היה הוא שאול ליהוה וישתחו שם ליהוה

פרק ב א ותתפלל חנה ותאמר עלץ לבי ביהוה רמה קרני ביהוה רחב פי על אויבי כי שמחתי בישועתך ב אין קדוש כיהוה כי אין בלתך ואין צור כאלהינו ג אל תרבו תדברו גבהה גבהה יצא עתק מפיכם כי אל דעות יהוה ולא [ולו] נתכנו עללות ד קשת גברים חתים ונכשלים אזרו חיל ה שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה ו יהוה ממית ומחיה מוריד שאול ויעל ז יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם ח מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל ט רגלי חסידו [חסידיו] ישמר ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש י יהוה יחתו מריבו [מריביו] עלו [עליו] בשמים ירעם יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכו וירם קרן משיחו

יא וילך אלקנה הרמתה על ביתו והנער היה משרת את יהוה את פני עלי הכהן יב ובני עלי בני בליעל לא ידעו את יהוה יג ומשפט הכהנים את העם כל איש זבח זבח ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלש השנים בידו יד והכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור כל אשר יעלה המזלג יקח הכהן בו ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשלה טו גם בטרם יקטרון את החלב ובא נער הכהן ואמר לאיש הזבח תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבשל כי אם חי טז ויאמר אליו האיש קטר יקטירון כיום החלב וקח לך כאשר תאוה נפשך ואמר לו [לא] כי עתה תתן ואם לא לקחתי בחזקה יז ותהי חטאת הנערים גדולה מאד את פני יהוה כי נאצו האנשים את מנחת יהוה יח ושמואל משרת את פני יהוה נער חגור אפוד בד יט ומעיל קטן תעשה לו אמו והעלתה לו מימים ימימה בעלותה את אישה לזבח את זבח הימים כ וברך עלי את אלקנה ואת אשתו ואמר ישם יהוה לך זרע מן האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל ליהוה והלכו למקמו כא כי פקד יהוה את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהוה     כב ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבון את הנשים הצבאות פתח אהל מועד כג ויאמר להם למה תעשון כדברים האלה אשר אנכי שמע את דבריכם רעים מאת כל העם אלה כד אל בני כי לוא טובה השמעה אשר אנכי שמע מעברים עם יהוה כה אם יחטא איש לאיש ופללו אלהים ואם ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ יהוה להמיתם כו והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם יהוה וגם עם אנשים     כז ויבא איש אלהים אל עלי ויאמר אליו כה אמר יהוה הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים לבית פרעה כח ובחר אתו מכל שבטי ישראל לי לכהן לעלות על מזבחי להקטיר קטרת לשאת אפוד לפני ואתנה לבית אביך את כל אשי בני ישראל כט למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר צויתי מעון ותכבד את בניך ממני להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי ל לכן נאם יהוה אלהי ישראל אמור אמרתי ביתך ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה נאם יהוה חלילה לי כי מכבדי אכבד ובזי יקלו לא הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ואת זרע בית אביך מהיות זקן בביתך לב והבטת צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל ולא יהיה זקן בביתך כל הימים לג ואיש לא אכרית לך מעם מזבחי לכלות את עיניך ולאדיב את נפשך וכל מרבית ביתך ימותו אנשים לד וזה לך האות אשר יבא אל שני בניך אל חפני ופינחס ביום אחד ימותו שניהם לה והקימתי לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים לו והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לחם ואמר ספחני נא אל אחת הכהנות לאכל פת לחם     פרק ג א והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ודבר יהוה היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ     ב ויהי ביום ההוא ועלי שכב במקמו ועינו [ועיניו] החלו כהות לא יוכל לראות ג ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל יהוה אשר שם ארון אלהים

ד ויקרא יהוה אל שמואל ויאמר הנני ה וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב     ו ויסף יהוה קרא עוד שמואל ויקם שמואל וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי בני שוב שכב ז ושמואל טרם ידע את יהוה וטרם יגלה אליו דבר יהוה ח ויסף יהוה קרא שמואל בשלשית ויקם וילך אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויבן עלי כי יהוה קרא לנער ט ויאמר עלי לשמואל לך שכב והיה אם יקרא אליך ואמרת דבר יהוה כי שמע עבדך וילך שמואל וישכב במקומו י ויבא יהוה ויתיצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל ויאמר שמואל דבר כי שמע עבדך

יא ויאמר יהוה אל שמואל הנה אנכי עשה דבר בישראל אשר כל שמעו תצלינה שתי אזניו יב ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה יג והגדתי לו כי שפט אני את ביתו עד עולם בעון אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם יד ולכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם טו וישכב שמואל עד הבקר ויפתח את דלתות בית יהוה ושמואל ירא מהגיד את המראה אל עלי טז ויקרא עלי את שמואל ויאמר שמואל בני ויאמר הנני יז ויאמר מה הדבר אשר דבר אליך אל נא תכחד ממני כה יעשה לך אלהים וכה יוסיף אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דבר אליך יח ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד ממנו ויאמר יהוה הוא הטוב בעינו יעשה

יט ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה כ וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל לנביא ליהוה כא ויסף יהוה להראה בשלה כי נגלה יהוה אל שמואל בשלו בדבר יהוה

פרק ד א ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל לקראת פלשתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלשתים חנו באפק ב ויערכו פלשתים לקראת ישראל ותטש המלחמה וינגף ישראל לפני פלשתים ויכו במערכה בשדה כארבעת אלפים איש ג ויבא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את ארון ברית יהוה ויבא בקרבנו וישענו מכף איבינו ד וישלח העם שלה וישאו משם את ארון ברית יהוה צבאות ישב הכרבים ושם שני בני עלי עם ארון ברית האלהים חפני ופינחס ה ויהי כבוא ארון ברית יהוה אל המחנה וירעו כל ישראל תרועה גדולה ותהם הארץ ו וישמעו פלשתים את קול התרועה ויאמרו מה קול התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים וידעו כי ארון יהוה בא אל המחנה ז ויראו הפלשתים כי אמרו בא אלהים אל המחנה ויאמרו אוי לנו כי לא היתה כזאת אתמול שלשם ח אוי לנו מי יצילנו מיד האלהים האדירים האלה אלה הם האלהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר ט התחזקו והיו לאנשים פלשתים פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם והייתם לאנשים ונלחמתם י וילחמו פלשתים וינגף ישראל וינסו איש לאהליו ותהי המכה גדולה מאד ויפל מישראל שלשים אלף רגלי יא וארון אלהים נלקח ושני בני עלי מתו חפני ופינחס יב וירץ איש בנימן מהמערכה ויבא שלה ביום ההוא ומדיו קרעים ואדמה על ראשו יג ויבוא והנה עלי ישב על הכסא יך [יד] דרך מצפה כי היה לבו חרד על ארון האלהים והאיש בא להגיד בעיר ותזעק כל העיר יד וישמע עלי את קול הצעקה ויאמר מה קול ההמון הזה והאיש מהר ויבא ויגד לעלי טו ועלי בן תשעים ושמנה שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות טז ויאמר האיש אל עלי אנכי הבא מן המערכה ואני מן המערכה נסתי היום ויאמר מה היה הדבר בני יז ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה

יח ויהי כהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימת כי זקן האיש וכבד והוא שפט את ישראל ארבעים שנה יט וכלתו אשת פינחס הרה ללת ותשמע את השמעה אל הלקח ארון האלהים ומת חמיה ואישה ותכרע ותלד כי נהפכו עליה צריה כ וכעת מותה ותדברנה הנצבות עליה אל תיראי כי בן ילדת ולא ענתה ולא שתה לבה כא ותקרא לנער אי כבוד לאמר גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים ואל חמיה ואישה כב ותאמר גלה כבוד מישראל כי נלקח ארון האלהים

פרק ה א ופלשתים לקחו את ארון האלהים ויבאהו מאבן העזר אשדודה ב ויקחו פלשתים את ארון האלהים ויביאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון ג וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה ויקחו את דגון וישבו אתו למקומו ד וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון יהוה וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל המפתן רק דגון נשאר עליו ה על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון על מפתן דגון באשדוד עד היום הזה     ו ותכבד יד יהוה אל האשדודים וישמם ויך אתם בעפלים [בטחרים] את אשדוד ואת גבוליה ז ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו לא ישב ארון אלהי ישראל עמנו כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלהינו ח וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים אליהם ויאמרו מה נעשה לארון אלהי ישראל ויאמרו גת יסב ארון אלהי ישראל ויסבו את ארון אלהי ישראל     ט ויהי אחרי הסבו אתו ותהי יד יהוה בעיר מהומה גדולה מאד ויך את אנשי העיר מקטן ועד גדול וישתרו להם עפלים [טחרים] י וישלחו את ארון האלהים עקרון ויהי כבוא ארון האלהים עקרון ויזעקו העקרנים לאמר הסבו אלי את ארון אלהי ישראל להמיתני ואת עמי יא וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים ויאמרו שלחו את ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא ימית אתי ואת עמי כי היתה מהומת מות בכל העיר כבדה מאד יד האלהים שם יב והאנשים אשר לא מתו הכו בעפלים [בטחרים] ותעל שועת העיר השמים פרק ו א ויהי ארון יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים ב ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו ג ויאמרו אם משלחים את ארון אלהי ישראל אל תשלחו אתו ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכם ד ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה עפלי [טחרי] זהב וחמשה עכברי זהב כי מגפה אחת לכלם ולסרניכם ה ועשיתם צלמי עפליכם [טחריכם] וצלמי עכבריכם המשחיתם את הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם ו ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו ז ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה ח ולקחתם את ארון יהוה ונתתם אתו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך ט וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת ואם לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו י ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת בניהם כלו בבית יא וישמו את ארון יהוה אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי טחריהם יב וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד גבול בית שמש יג ובית שמש קצרים קציר חטים בעמק וישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות יד והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עלה ליהוה     טו והלוים הורידו את ארון יהוה ואת הארגז אשר אתו אשר בו כלי זהב וישמו אל האבן הגדולה ואנשי בית שמש העלו עלות ויזבחו זבחים ביום ההוא ליהוה טז וחמשה סרני פלשתים ראו וישבו עקרון ביום ההוא     יז ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד     יח ועכברי הזהב מספר כל ערי פלשתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי יט ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש ויתאבלו העם כי הכה יהוה בעם מכה גדולה כ ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל מי יעלה מעלינו     כא וישלחו מלאכים אל יושבי קרית יערים לאמר השבו פלשתים את ארון יהוה רדו העלו אתו אליכם פרק ז א ויבאו אנשי קרית יערים ויעלו את ארון יהוה ויבאו אתו אל בית אבינדב בגבעה ואת אלעזר בנו קדשו לשמר את ארון יהוה

ב ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי יהוה     ג ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמר אם בכל לבבכם אתם שבים אל יהוה הסירו את אלהי הנכר מתוככם והעשתרות והכינו לבבכם אל יהוה ועבדהו לבדו ויצל אתכם מיד פלשתים ד ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת העשתרת ויעבדו את יהוה לבדו

ה ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל יהוה ו ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני יהוה ויצומו ביום ההוא ויאמרו שם חטאנו ליהוה וישפט שמואל את בני ישראל במצפה ז וישמעו פלשתים כי התקבצו בני ישראל המצפתה ויעלו סרני פלשתים אל ישראל וישמעו בני ישראל ויראו מפני פלשתים ח ויאמרו בני ישראל אל שמואל אל תחרש ממנו מזעק אל יהוה אלהינו וישענו מיד פלשתים ט ויקח שמואל טלה חלב אחד ויעלה [ויעלהו] עולה כליל ליהוה ויזעק שמואל אל יהוה בעד ישראל ויענהו יהוה י ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה בקול גדול ביום ההוא על פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל יא ויצאו אנשי ישראל מן המצפה וירדפו את פלשתים ויכום עד מתחת לבית כר יב ויקח שמואל אבן אחת וישם בין המצפה ובין השן ויקרא את שמה אבן העזר ויאמר עד הנה עזרנו יהוה יג ויכנעו הפלשתים ולא יספו עוד לבוא בגבול ישראל ותהי יד יהוה בפלשתים כל ימי שמואל יד ותשבנה הערים אשר לקחו פלשתים מאת ישראל לישראל מעקרון ועד גת ואת גבולן הציל ישראל מיד פלשתים ויהי שלום בין ישראל ובין האמרי טו וישפט שמואל את ישראל כל ימי חייו טז והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה יז ותשבתו הרמתה כי שם ביתו ושם שפט את ישראל ויבן שם מזבח ליהוה

פרק ח א ויהי כאשר זקן שמואל וישם את בניו שפטים לישראל ב ויהי שם בנו הבכור יואל ושם משנהו אביה שפטים בבאר שבע ג ולא הלכו בניו בדרכו [בדרכיו] ויטו אחרי הבצע ויקחו שחד ויטו משפט

ד ויתקבצו כל זקני ישראל ויבאו אל שמואל הרמתה ה ויאמרו אליו הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים ו וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל יהוה

ז ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם ח ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אתם ממצרים ועד היום הזה ויעזבני ויעבדו אלהים אחרים כן המה עשים גם לך ט ועתה שמע בקולם אך כי העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלך עליהם     י ויאמר שמואל את כל דברי יהוה אל העם השאלים מאתו מלך     יא ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו יב ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו יג ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות יד ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו טו וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו טז ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח ועשה למלאכתו יז צאנכם יעשר ואתם תהיו לו לעבדים יח וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה יהוה אתכם ביום ההוא יט וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו כ והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמתנו כא וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באזני יהוה

כב ויאמר יהוה אל שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל אנשי ישראל לכו איש לעירו

פרק ט א ויהי איש מבן ימין [מבנימין] ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן איש ימיני גבור חיל ב ולו היה בן ושמו שאול בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו משכמו ומעלה גבה מכל העם ג ותאבדנה האתנות לקיש אבי שאול ויאמר קיש אל שאול בנו קח נא אתך את אחד מהנערים וקום לך בקש את האתנת ד ויעבר בהר אפרים ויעבר בארץ שלשה ולא מצאו ויעברו בארץ שעלים ואין ויעבר בארץ ימיני ולא מצאו ה המה באו בארץ צוף ושאול אמר לנערו אשר עמו לכה ונשובה פן יחדל אבי מן האתנות ודאג לנו ו ויאמר לו הנה נא איש אלהים בעיר הזאת והאיש נכבד כל אשר ידבר בוא יבוא עתה נלכה שם אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה ז ויאמר שאול לנערו והנה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה אין להביא לאיש האלהים מה אתנו ח ויסף הנער לענות את שאול ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלהים והגיד לנו את דרכנו ט לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלהים לכו ונלכה עד הראה כי לנביא היום יקרא לפנים הראה י ויאמר שאול לנערו טוב דברך לכה נלכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלהים יא המה עלים במעלה העיר והמה מצאו נערות יצאות לשאב מים ויאמרו להן היש בזה הראה יב ותענינה אותם ותאמרנה יש הנה לפניך מהר עתה כי היום בא לעיר כי זבח היום לעם בבמה יג כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו יד ויעלו העיר המה באים בתוך העיר והנה שמואל יצא לקראתם לעלות הבמה     טו ויהוה גלה את אזן שמואל יום אחד לפני בוא שאול לאמר טז כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימן ומשחתו לנגיד על עמי ישראל והושיע את עמי מיד פלשתים כי ראיתי את עמי כי באה צעקתו אלי יז ושמואל ראה את שאול ויהוה ענהו הנה האיש אשר אמרתי אליך זה יעצר בעמי יח ויגש שאול את שמואל בתוך השער ויאמר הגידה נא לי אי זה בית הראה יט ויען שמואל את שאול ויאמר אנכי הראה עלה לפני הבמה ואכלתם עמי היום ושלחתיך בבקר וכל אשר בלבבך אגיד לך כ ולאתנות האבדות לך היום שלשת הימים אל תשם את לבך להם כי נמצאו ולמי כל חמדת ישראל הלוא לך ולכל בית אביך     כא ויען שאול ויאמר הלוא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצערה מכל משפחות שבטי בנימן ולמה דברת אלי כדבר הזה     כב ויקח שמואל את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה ויתן להם מקום בראש הקרואים והמה כשלשים איש כג ויאמר שמואל לטבח תנה את המנה אשר נתתי לך אשר אמרתי אליך שים אתה עמך כד וירם הטבח את השוק והעליה וישם לפני שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכל כי למועד שמור לך לאמר העם קראתי ויאכל שאול עם שמואל ביום ההוא כה וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג כו וישכמו ויהי כעלות השחר ויקרא שמואל אל שאול הגג [הגגה] לאמר קומה ואשלחך ויקם שאול ויצאו שניהם הוא ושמואל החוצה כז המה יורדים בקצה העיר ושמואל אמר אל שאול אמר לנער ויעבר לפנינו ויעבר ואתה עמד כיום ואשמיעך את דבר אלהים

פרק י א ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי משחך יהוה על נחלתו לנגיד ב בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני ג וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל יין ד ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם ולקחת מידם ה אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים ו וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר ז והיה כי תבאינה [תבאנה] האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך ח וירדת לפני הגלגל והנה אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה ט והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפך לו אלהים לב אחר ויבאו כל האתות האלה ביום ההוא     י ויבאו שם הגבעתה והנה חבל נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם יא ויהי כל יודעו מאתמול שלשום ויראו והנה עם נבאים נבא ויאמר העם איש אל רעהו מה זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים יב ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על כן היתה למשל הגם שאול בנבאים יג ויכל מהתנבות ויבא הבמה יד ויאמר דוד שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי אין ונבוא אל שמואל טו ויאמר דוד שאול הגידה נא לי מה אמר לכם שמואל טז ויאמר שאול אל דודו הגד הגיד לנו כי נמצאו האתנות ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל

יז ויצעק שמואל את העם אל יהוה המצפה יח ויאמר אל בני ישראל כה אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל הממלכות הלחצים אתכם

יט ואתם היום מאסתם את אלהיכם אשר הוא מושיע לכם מכל רעותיכם וצרתיכם ותאמרו לו כי מלך תשים עלינו ועתה התיצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם כ ויקרב שמואל את כל שבטי ישראל וילכד שבט בנימן כא ויקרב את שבט בנימן למשפחתו [למשפחתיו] ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן קיש ויבקשהו ולא נמצא כב וישאלו עוד ביהוה הבא עוד הלם איש ויאמר יהוה הנה הוא נחבא אל הכלים     כג וירצו ויקחהו משם ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל העם משכמו ומעלה כד ויאמר שמואל אל כל העם הראיתם אשר בחר בו יהוה כי אין כמהו בכל העם וירעו כל העם ויאמרו יחי המלך

כה וידבר שמואל אל העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני יהוה וישלח שמואל את כל העם איש לביתו כו וגם שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר נגע אלהים בלבם כז ובני בליעל אמרו מה ישענו זה ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש

פרק יא א ויעל נחש העמוני ויחן על יבש גלעד ויאמרו כל אנשי יביש אל נחש כרת לנו ברית ונעבדך ב ויאמר אליהם נחש העמוני בזאת אכרת לכם בנקור לכם כל עין ימין ושמתיה חרפה על כל ישראל ג ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם אין מושיע אתנו ויצאנו אליך ד ויבאו המלאכים גבעת שאול וידברו הדברים באזני העם וישאו כל העם את קולם ויבכו ה והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה ויאמר שאול מה לעם כי יבכו ויספרו לו את דברי אנשי יביש ו ותצלח רוח אלהים על שאול בשמעו [כשמעו] את הדברים האלה ויחר אפו מאד ז ויקח צמד בקר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו ויפל פחד יהוה על העם ויצאו כאיש אחד ח ויפקדם בבזק ויהיו בני ישראל שלש מאות אלף ואיש יהודה שלשים אלף ט ויאמרו למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש גלעד מחר תהיה לכם תשועה בחם [כחם] השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו י ויאמרו אנשי יביש מחר נצא אליכם ועשיתם לנו ככל הטוב בעיניכם     יא ויהי ממחרת וישם שאול את העם שלשה ראשים ויבאו בתוך המחנה באשמרת הבקר ויכו את עמון עד חם היום ויהי הנשארים ויפצו ולא נשארו בם שנים יחד יב ויאמר העם אל שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם יג ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה כי היום עשה יהוה תשועה בישראל     יד ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה טו וילכו כל העם הגלגל וימלכו שם את שאול לפני יהוה בגלגל ויזבחו שם זבחים שלמים לפני יהוה וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאד

פרק יב א ויאמר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי בקלכם לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך ב ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד היום הזה ג הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם ד ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה ה ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד

ו ויאמר שמואל אל העם יהוה אשר עשה את משה ואת אהרן ואשר העלה את אבתיכם מארץ מצרים ז ועתה התיצבו ואשפטה אתכם לפני יהוה את כל צדקות יהוה אשר עשה אתכם ואת אבותיכם ח כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל יהוה וישלח יהוה את משה ואת אהרן ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה ט וישכחו את יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם י ויזעקו אל יהוה ויאמר [ויאמרו] חטאנו כי עזבנו את יהוה ונעבד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו ונעבדך יא וישלח יהוה את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח יב ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מלככם יג ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך יד אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקלו ולא תמרו את פי יהוה והיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם טו ואם לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את פי יהוה והיתה יד יהוה בכם ובאבתיכם טז גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם יז הלוא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך     יח ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את יהוה ואת שמואל יט ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל יהוה אלהיך ואל נמות כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך     כ ויאמר שמואל אל העם אל תיראו אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את יהוה בכל לבבכם כא ולא תסורו כי אחרי התהו אשר לא יועילו ולא יצילו כי תהו המה כב כי לא יטש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם כג גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה כד אך יראו את יהוה ועבדתם אתו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשר הגדל עמכם כה ואם הרע תרעו גם אתם גם מלככם תספו

פרק יג א בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל ב ויבחר לו שאול שלשת אלפים מישראל ויהיו עם שאול אלפים במכמש ובהר בית אל ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין ויתר העם שלח איש לאהליו ג ויך יונתן את נציב פלשתים אשר בגבע וישמעו פלשתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמר ישמעו העברים ד וכל ישראל שמעו לאמר הכה שאול את נציב פלשתים וגם נבאש ישראל בפלשתים ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל ה ופלשתים נאספו להלחם עם ישראל שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים ועם כחול אשר על שפת הים לרב ויעלו ויחנו במכמש קדמת בית און ו ואיש ישראל ראו כי צר לו כי נגש העם ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים ובצרחים ובברות ז ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו ח וייחל [ויוחל] שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו ט ויאמר שאול הגשו אלי העלה והשלמים ויעל העלה י ויהי ככלתו להעלות העלה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו יא ויאמר שמואל מה עשית ויאמר שאול כי ראיתי כי נפץ העם מעלי ואתה לא באת למועד הימים ופלשתים נאספים מכמש יב ואמר עתה ירדו פלשתים אלי הגלגל ופני יהוה לא חליתי ואתאפק ואעלה העלה     יג ויאמר שמואל אל שאול נסכלת לא שמרת את מצות יהוה אלהיך אשר צוך כי עתה הכין יהוה את ממלכתך אל ישראל עד עולם יד ועתה ממלכתך לא תקום בקש יהוה לו איש כלבבו ויצוהו יהוה לנגיד על עמו כי לא שמרת את אשר צוך יהוה

טו ויקם שמואל ויעל מן הגלגל גבעת בנימן ויפקד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש טז ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם ישבים בגבע בנימן ופלשתים חנו במכמש יז ויצא המשחית ממחנה פלשתים שלשה ראשים הראש אחד יפנה אל דרך עפרה אל ארץ שועל יח והראש אחד יפנה דרך בית חרון והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גי הצבעים המדברה     יט וחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל כי אמר [אמרו] פלשתים פן יעשו העברים חרב או חנית כ וירדו כל ישראל הפלשתים ללטוש איש את מחרשתו ואת אתו ואת קרדמו ואת מחרשתו כא והיתה הפצירה פים למחרשת ולאתים ולשלש קלשון ולהקרדמים ולהציב הדרבן כב והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותמצא לשאול וליונתן בנו כג

{{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|א}} {{Node-count limit exceeded|יד א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ב}} {{Node-count limit exceeded|יד ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ג}} {{Node-count limit exceeded|יד ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ד}} {{Node-count limit exceeded|יד ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ה}} {{Node-count limit exceeded|יד ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ו}} {{Node-count limit exceeded|יד ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ז}} {{Node-count limit exceeded|יד ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ח}} {{Node-count limit exceeded|יד ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ט}} {{Node-count limit exceeded|יד ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|י}} {{Node-count limit exceeded|יד י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יא}} {{Node-count limit exceeded|יד יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יב}} {{Node-count limit exceeded|יד יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יג}} {{Node-count limit exceeded|יד יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יד}} {{Node-count limit exceeded|יד יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|טו}} {{Node-count limit exceeded|יד טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|טז}} {{Node-count limit exceeded|יד טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יז}} {{Node-count limit exceeded|יד יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יח}} {{Node-count limit exceeded|יד יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|יט}} {{Node-count limit exceeded|יד יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כ}} {{Node-count limit exceeded|יד כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כא}} {{Node-count limit exceeded|יד כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כב}} {{Node-count limit exceeded|יד כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כג}} {{Node-count limit exceeded|יד כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כד}} {{Node-count limit exceeded|יד כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כה}} {{Node-count limit exceeded|יד כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כו}} {{Node-count limit exceeded|יד כו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כז}} {{Node-count limit exceeded|יד כז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כח}} {{Node-count limit exceeded|יד כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|כט}} {{Node-count limit exceeded|יד כט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|ל}} {{Node-count limit exceeded|יד ל}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לא}} {{Node-count limit exceeded|יד לא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לב}} {{Node-count limit exceeded|יד לב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לג}} {{Node-count limit exceeded|יד לג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לד}} {{Node-count limit exceeded|יד לד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לה}} {{Node-count limit exceeded|יד לה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לו}} {{Node-count limit exceeded|יד לו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לז}} {{Node-count limit exceeded|יד לז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לח}} {{Node-count limit exceeded|יד לח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|לט}} {{Node-count limit exceeded|יד לט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מ}} {{Node-count limit exceeded|יד מ}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מא}} {{Node-count limit exceeded|יד מא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מב}} {{Node-count limit exceeded|יד מב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מג}} {{Node-count limit exceeded|יד מג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מד}} {{Node-count limit exceeded|יד מד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מה}} {{Node-count limit exceeded|יד מה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מו}} {{Node-count limit exceeded|יד מו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מז}} {{Node-count limit exceeded|יד מז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מח}} {{Node-count limit exceeded|יד מח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|מט}} {{Node-count limit exceeded|יד מט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|נ}} {{Node-count limit exceeded|יד נ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|נא}} {{Node-count limit exceeded|יד נא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יד|נב}} {{Node-count limit exceeded|יד נב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ו}} {{Node-count limit exceeded|טו ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ז}} {{Node-count limit exceeded|טו ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ח}} {{Node-count limit exceeded|טו ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ט}} {{Node-count limit exceeded|טו ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|י}} {{Node-count limit exceeded|טו י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יא}} {{Node-count limit exceeded|טו יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יב}} {{Node-count limit exceeded|טו יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יג}} {{Node-count limit exceeded|טו יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יד}} {{Node-count limit exceeded|טו יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|טו}} {{Node-count limit exceeded|טו טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|טז}} {{Node-count limit exceeded|טו טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יז}} {{Node-count limit exceeded|טו יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יח}} {{Node-count limit exceeded|טו יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|יט}} {{Node-count limit exceeded|טו יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כ}} {{Node-count limit exceeded|טו כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כא}} {{Node-count limit exceeded|טו כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כב}} {{Node-count limit exceeded|טו כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כג}} {{Node-count limit exceeded|טו כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כד}} {{Node-count limit exceeded|טו כד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כה}} {{Node-count limit exceeded|טו כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כו}} {{Node-count limit exceeded|טו כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כז}} {{Node-count limit exceeded|טו כז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כח}} {{Node-count limit exceeded|טו כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|כט}} {{Node-count limit exceeded|טו כט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|ל}} {{Node-count limit exceeded|טו ל}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|לא}} {{Node-count limit exceeded|טו לא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|לב}} {{Node-count limit exceeded|טו לב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|לג}} {{Node-count limit exceeded|טו לג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|לד}} {{Node-count limit exceeded|טו לד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טו|לה}} {{Node-count limit exceeded|טו לה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יב}} {{Node-count limit exceeded|טז יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יג}} {{Node-count limit exceeded|טז יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יד}} {{Node-count limit exceeded|טז יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|טו}} {{Node-count limit exceeded|טז טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|טז}} {{Node-count limit exceeded|טז טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יז}} {{Node-count limit exceeded|טז יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יח}} {{Node-count limit exceeded|טז יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|יט}} {{Node-count limit exceeded|טז יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|כ}} {{Node-count limit exceeded|טז כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|כא}} {{Node-count limit exceeded|טז כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|כב}} {{Node-count limit exceeded|טז כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|טז|כג}} {{Node-count limit exceeded|טז כג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|טז}} {{Node-count limit exceeded|יז טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יז}} {{Node-count limit exceeded|יז יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יח}} {{Node-count limit exceeded|יז יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|יט}} {{Node-count limit exceeded|יז יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כ}} {{Node-count limit exceeded|יז כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כא}} {{Node-count limit exceeded|יז כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כב}} {{Node-count limit exceeded|יז כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כג}} {{Node-count limit exceeded|יז כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כד}} {{Node-count limit exceeded|יז כד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כה}} {{Node-count limit exceeded|יז כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כו}} {{Node-count limit exceeded|יז כו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כז}} {{Node-count limit exceeded|יז כז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כח}} {{Node-count limit exceeded|יז כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|כט}} {{Node-count limit exceeded|יז כט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|ל}} {{Node-count limit exceeded|יז ל}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לא}} {{Node-count limit exceeded|יז לא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לב}} {{Node-count limit exceeded|יז לב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לג}} {{Node-count limit exceeded|יז לג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לד}} {{Node-count limit exceeded|יז לד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לה}} {{Node-count limit exceeded|יז לה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לו}} {{Node-count limit exceeded|יז לו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לז}} {{Node-count limit exceeded|יז לז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לח}} {{Node-count limit exceeded|יז לח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|לט}} {{Node-count limit exceeded|יז לט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מ}} {{Node-count limit exceeded|יז מ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מא}} {{Node-count limit exceeded|יז מא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מב}} {{Node-count limit exceeded|יז מב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מג}} {{Node-count limit exceeded|יז מג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מד}} {{Node-count limit exceeded|יז מד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מה}} {{Node-count limit exceeded|יז מה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מו}} {{Node-count limit exceeded|יז מו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מז}} {{Node-count limit exceeded|יז מז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מח}} {{Node-count limit exceeded|יז מח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|מט}} {{Node-count limit exceeded|יז מט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נ}} {{Node-count limit exceeded|יז נ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נא}} {{Node-count limit exceeded|יז נא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נב}} {{Node-count limit exceeded|יז נב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נג}} {{Node-count limit exceeded|יז נג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נד}} {{Node-count limit exceeded|יז נד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נה}} {{Node-count limit exceeded|יז נה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נו}} {{Node-count limit exceeded|יז נו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נז}} {{Node-count limit exceeded|יז נז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יז|נח}} {{Node-count limit exceeded|יז נח}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כב}} {{Node-count limit exceeded|יח כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כג}} {{Node-count limit exceeded|יח כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כד}} {{Node-count limit exceeded|יח כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כה}} {{Node-count limit exceeded|יח כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כו}} {{Node-count limit exceeded|יח כו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כז}} {{Node-count limit exceeded|יח כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כח}} {{Node-count limit exceeded|יח כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|כט}} {{Node-count limit exceeded|יח כט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יח|ל}} {{Node-count limit exceeded|יח ל}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יב}} {{Node-count limit exceeded|יט יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יג}} {{Node-count limit exceeded|יט יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יד}} {{Node-count limit exceeded|יט יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|טו}} {{Node-count limit exceeded|יט טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|טז}} {{Node-count limit exceeded|יט טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יז}} {{Node-count limit exceeded|יט יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יח}} {{Node-count limit exceeded|יט יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|יט}} {{Node-count limit exceeded|יט יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|כ}} {{Node-count limit exceeded|יט כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|כא}} {{Node-count limit exceeded|יט כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|כב}} {{Node-count limit exceeded|יט כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|כג}} {{Node-count limit exceeded|יט כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|יט|כד}} {{Node-count limit exceeded|יט כד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יא}} {{Node-count limit exceeded|כ יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יב}} {{Node-count limit exceeded|כ יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יג}} {{Node-count limit exceeded|כ יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יד}} {{Node-count limit exceeded|כ יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|טו}} {{Node-count limit exceeded|כ טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|טז}} {{Node-count limit exceeded|כ טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יז}} {{Node-count limit exceeded|כ יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יח}} {{Node-count limit exceeded|כ יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|יט}} {{Node-count limit exceeded|כ יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כ}} {{Node-count limit exceeded|כ כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כא}} {{Node-count limit exceeded|כ כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כב}} {{Node-count limit exceeded|כ כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כג}} {{Node-count limit exceeded|כ כג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כד}} {{Node-count limit exceeded|כ כד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כה}} {{Node-count limit exceeded|כ כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כו}} {{Node-count limit exceeded|כ כו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כז}} {{Node-count limit exceeded|כ כז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כח}} {{Node-count limit exceeded|כ כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|כט}} {{Node-count limit exceeded|כ כט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|ל}} {{Node-count limit exceeded|כ ל}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לא}} {{Node-count limit exceeded|כ לא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לב}} {{Node-count limit exceeded|כ לב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לג}} {{Node-count limit exceeded|כ לג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לד}} {{Node-count limit exceeded|כ לד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לה}} {{Node-count limit exceeded|כ לה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לו}} {{Node-count limit exceeded|כ לו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לז}} {{Node-count limit exceeded|כ לז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לח}} {{Node-count limit exceeded|כ לח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|לט}} {{Node-count limit exceeded|כ לט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|מ}} {{Node-count limit exceeded|כ מ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|מא}} {{Node-count limit exceeded|כ מא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כ|מב}} {{Node-count limit exceeded|כ מב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|טו}} {{Node-count limit exceeded|כא טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כא|טז}} {{Node-count limit exceeded|כא טז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יג}} {{Node-count limit exceeded|כב יג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יד}} {{Node-count limit exceeded|כב יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|טו}} {{Node-count limit exceeded|כב טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|טז}} {{Node-count limit exceeded|כב טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יז}} {{Node-count limit exceeded|כב יז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יח}} {{Node-count limit exceeded|כב יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|יט}} {{Node-count limit exceeded|כב יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|כ}} {{Node-count limit exceeded|כב כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|כא}} {{Node-count limit exceeded|כב כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|כב}} {{Node-count limit exceeded|כב כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כב|כג}} {{Node-count limit exceeded|כב כג}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|א}} {{Node-count limit exceeded|כג א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ב}} {{Node-count limit exceeded|כג ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ג}} {{Node-count limit exceeded|כג ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ד}} {{Node-count limit exceeded|כג ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ה}} {{Node-count limit exceeded|כג ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ו}} {{Node-count limit exceeded|כג ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ז}} {{Node-count limit exceeded|כג ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ח}} {{Node-count limit exceeded|כג ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|ט}} {{Node-count limit exceeded|כג ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|י}} {{Node-count limit exceeded|כג י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יא}} {{Node-count limit exceeded|כג יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יב}} {{Node-count limit exceeded|כג יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יג}} {{Node-count limit exceeded|כג יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יד}} {{Node-count limit exceeded|כג יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|טו}} {{Node-count limit exceeded|כג טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|טז}} {{Node-count limit exceeded|כג טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יז}} {{Node-count limit exceeded|כג יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יח}} {{Node-count limit exceeded|כג יח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|יט}} {{Node-count limit exceeded|כג יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כ}} {{Node-count limit exceeded|כג כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כא}} {{Node-count limit exceeded|כג כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כב}} {{Node-count limit exceeded|כג כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כג}} {{Node-count limit exceeded|כג כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כד}} {{Node-count limit exceeded|כג כד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כה}} {{Node-count limit exceeded|כג כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כו}} {{Node-count limit exceeded|כג כו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כז}} {{Node-count limit exceeded|כג כז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כח}} {{Node-count limit exceeded|כג כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כג|כט}} {{Node-count limit exceeded|כג כט}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|א}} {{Node-count limit exceeded|כד א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ב}} {{Node-count limit exceeded|כד ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ג}} {{Node-count limit exceeded|כד ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ד}} {{Node-count limit exceeded|כד ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ה}} {{Node-count limit exceeded|כד ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ו}} {{Node-count limit exceeded|כד ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ז}} {{Node-count limit exceeded|כד ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ח}} {{Node-count limit exceeded|כד ח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|ט}} {{Node-count limit exceeded|כד ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|י}} {{Node-count limit exceeded|כד י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יא}} {{Node-count limit exceeded|כד יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יב}} {{Node-count limit exceeded|כד יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יג}} {{Node-count limit exceeded|כד יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יד}} {{Node-count limit exceeded|כד יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|טו}} {{Node-count limit exceeded|כד טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|טז}} {{Node-count limit exceeded|כד טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יז}} {{Node-count limit exceeded|כד יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יח}} {{Node-count limit exceeded|כד יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|יט}} {{Node-count limit exceeded|כד יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|כ}} {{Node-count limit exceeded|כד כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|כא}} {{Node-count limit exceeded|כד כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כד|כב}} {{Node-count limit exceeded|כד כב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|א}} {{Node-count limit exceeded|כה א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ב}} {{Node-count limit exceeded|כה ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ג}} {{Node-count limit exceeded|כה ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ד}} {{Node-count limit exceeded|כה ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ה}} {{Node-count limit exceeded|כה ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ו}} {{Node-count limit exceeded|כה ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ז}} {{Node-count limit exceeded|כה ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ח}} {{Node-count limit exceeded|כה ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ט}} {{Node-count limit exceeded|כה ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|י}} {{Node-count limit exceeded|כה י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יא}} {{Node-count limit exceeded|כה יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יב}} {{Node-count limit exceeded|כה יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יג}} {{Node-count limit exceeded|כה יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יד}} {{Node-count limit exceeded|כה יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|טו}} {{Node-count limit exceeded|כה טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|טז}} {{Node-count limit exceeded|כה טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יז}} {{Node-count limit exceeded|כה יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יח}} {{Node-count limit exceeded|כה יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|יט}} {{Node-count limit exceeded|כה יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כ}} {{Node-count limit exceeded|כה כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כא}} {{Node-count limit exceeded|כה כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כב}} {{Node-count limit exceeded|כה כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כג}} {{Node-count limit exceeded|כה כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כד}} {{Node-count limit exceeded|כה כד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כה}} {{Node-count limit exceeded|כה כה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כו}} {{Node-count limit exceeded|כה כו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כז}} {{Node-count limit exceeded|כה כז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כח}} {{Node-count limit exceeded|כה כח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|כט}} {{Node-count limit exceeded|כה כט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|ל}} {{Node-count limit exceeded|כה ל}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לא}} {{Node-count limit exceeded|כה לא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לב}} {{Node-count limit exceeded|כה לב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לג}} {{Node-count limit exceeded|כה לג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לד}} {{Node-count limit exceeded|כה לד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לה}} {{Node-count limit exceeded|כה לה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לו}} {{Node-count limit exceeded|כה לו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לז}} {{Node-count limit exceeded|כה לז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לח}} {{Node-count limit exceeded|כה לח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|לט}} {{Node-count limit exceeded|כה לט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|מ}} {{Node-count limit exceeded|כה מ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|מא}} {{Node-count limit exceeded|כה מא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|מב}} {{Node-count limit exceeded|כה מב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|מג}} {{Node-count limit exceeded|כה מג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כה|מד}} {{Node-count limit exceeded|כה מד}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|א}} {{Node-count limit exceeded|כו א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ב}} {{Node-count limit exceeded|כו ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ג}} {{Node-count limit exceeded|כו ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ד}} {{Node-count limit exceeded|כו ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ה}} {{Node-count limit exceeded|כו ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ו}} {{Node-count limit exceeded|כו ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ז}} {{Node-count limit exceeded|כו ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ח}} {{Node-count limit exceeded|כו ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|ט}} {{Node-count limit exceeded|כו ט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|י}} {{Node-count limit exceeded|כו י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יא}} {{Node-count limit exceeded|כו יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יב}} {{Node-count limit exceeded|כו יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יג}} {{Node-count limit exceeded|כו יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יד}} {{Node-count limit exceeded|כו יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|טו}} {{Node-count limit exceeded|כו טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|טז}} {{Node-count limit exceeded|כו טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יז}} {{Node-count limit exceeded|כו יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יח}} {{Node-count limit exceeded|כו יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|יט}} {{Node-count limit exceeded|כו יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|כ}} {{Node-count limit exceeded|כו כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|כא}} {{Node-count limit exceeded|כו כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|כב}} {{Node-count limit exceeded|כו כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|כג}} {{Node-count limit exceeded|כו כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|כד}} {{Node-count limit exceeded|כו כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כו|כה}} {{Node-count limit exceeded|כו כה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|א}} {{Node-count limit exceeded|כז א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ב}} {{Node-count limit exceeded|כז ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ג}} {{Node-count limit exceeded|כז ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ד}} {{Node-count limit exceeded|כז ד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ה}} {{Node-count limit exceeded|כז ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ו}} {{Node-count limit exceeded|כז ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ז}} {{Node-count limit exceeded|כז ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ח}} {{Node-count limit exceeded|כז ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|ט}} {{Node-count limit exceeded|כז ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|י}} {{Node-count limit exceeded|כז י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|יא}} {{Node-count limit exceeded|כז יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כז|יב}} {{Node-count limit exceeded|כז יב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|א}} {{Node-count limit exceeded|כח א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ב}} {{Node-count limit exceeded|כח ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ג}} {{Node-count limit exceeded|כח ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ד}} {{Node-count limit exceeded|כח ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ה}} {{Node-count limit exceeded|כח ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ו}} {{Node-count limit exceeded|כח ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ז}} {{Node-count limit exceeded|כח ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ח}} {{Node-count limit exceeded|כח ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|ט}} {{Node-count limit exceeded|כח ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|י}} {{Node-count limit exceeded|כח י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יא}} {{Node-count limit exceeded|כח יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יב}} {{Node-count limit exceeded|כח יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יג}} {{Node-count limit exceeded|כח יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יד}} {{Node-count limit exceeded|כח יד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|טו}} {{Node-count limit exceeded|כח טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|טז}} {{Node-count limit exceeded|כח טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יז}} {{Node-count limit exceeded|כח יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יח}} {{Node-count limit exceeded|כח יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|יט}} {{Node-count limit exceeded|כח יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|כ}} {{Node-count limit exceeded|כח כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|כא}} {{Node-count limit exceeded|כח כא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|כב}} {{Node-count limit exceeded|כח כב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|כג}} {{Node-count limit exceeded|כח כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|כד}} {{Node-count limit exceeded|כח כד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כח|כה}} {{Node-count limit exceeded|כח כה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|א}} {{Node-count limit exceeded|כט א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ב}} {{Node-count limit exceeded|כט ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ג}} {{Node-count limit exceeded|כט ג}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ד}} {{Node-count limit exceeded|כט ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ה}} {{Node-count limit exceeded|כט ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ו}} {{Node-count limit exceeded|כט ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ז}} {{Node-count limit exceeded|כט ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ח}} {{Node-count limit exceeded|כט ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|ט}} {{Node-count limit exceeded|כט ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|י}} {{Node-count limit exceeded|כט י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|כט|יא}} {{Node-count limit exceeded|כט יא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|א}} {{Node-count limit exceeded|ל א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ב}} {{Node-count limit exceeded|ל ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ג}} {{Node-count limit exceeded|ל ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ד}} {{Node-count limit exceeded|ל ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ה}} {{Node-count limit exceeded|ל ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ו}} {{Node-count limit exceeded|ל ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ז}} {{Node-count limit exceeded|ל ז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ח}} {{Node-count limit exceeded|ל ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ט}} {{Node-count limit exceeded|ל ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|י}} {{Node-count limit exceeded|ל י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יא}} {{Node-count limit exceeded|ל יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יב}} {{Node-count limit exceeded|ל יב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יג}} {{Node-count limit exceeded|ל יג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יד}} {{Node-count limit exceeded|ל יד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|טו}} {{Node-count limit exceeded|ל טו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|טז}} {{Node-count limit exceeded|ל טז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יז}} {{Node-count limit exceeded|ל יז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יח}} {{Node-count limit exceeded|ל יח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|יט}} {{Node-count limit exceeded|ל יט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כ}} {{Node-count limit exceeded|ל כ}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כא}} {{Node-count limit exceeded|ל כא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כב}} {{Node-count limit exceeded|ל כב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כג}} {{Node-count limit exceeded|ל כג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כד}} {{Node-count limit exceeded|ל כד}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כה}} {{Node-count limit exceeded|ל כה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כו}} {{Node-count limit exceeded|ל כו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כז}} {{Node-count limit exceeded|ל כז}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כח}} {{Node-count limit exceeded|ל כח}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|כט}} {{Node-count limit exceeded|ל כט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|ל}} {{Node-count limit exceeded|ל ל}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|ל|לא}} {{Node-count limit exceeded|ל לא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|א}} {{Node-count limit exceeded|לא א}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ב}} {{Node-count limit exceeded|לא ב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ג}} {{Node-count limit exceeded|לא ג}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ד}} {{Node-count limit exceeded|לא ד}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ה}} {{Node-count limit exceeded|לא ה}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ו}} {{Node-count limit exceeded|לא ו}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ז}} {{Node-count limit exceeded|לא ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ח}} {{Node-count limit exceeded|לא ח}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|ט}} {{Node-count limit exceeded|לא ט}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|י}} {{Node-count limit exceeded|לא י}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|יא}} {{Node-count limit exceeded|לא יא}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|יב}} {{Node-count limit exceeded|לא יב}} {{Node-count limit exceeded|שמואל א|לא|יג}} {{Node-count limit exceeded|לא יג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|שמואל א}}