פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

(אבל) אסור בנעילת הסנדל דוקא של עור אבל באנפליא של בגד או של גמי או של שער או של עץ מותר שאין מנעל אלא של עור ואם הוא של עץ ומחופה עור אסור:

סעיף בעריכה

חיה מותרת לנעול כל ל' יום מפני שהצנה קשה לה:

סעיף געריכה

כל אדם מותר לנעול במקום שיש סכנת עקרב:

סעיף דעריכה

אבל ומנודה שהיו מהלכים בדרך מותרים בנעילת הסנדל וכשיגיעו לעיר חולצין ויש מי שאומר שאם היא עיר שרובה עובדי כוכבים אין חולצין עד שיכנסו לרחוב היהודים:

סעיף העריכה

אם צריך לחלוץ מנעל בבית הקברות אחר שנקבר המת נתבאר בסימן שע"ה:

הגה: י"א שצריך לילך יחף מבית הקברות לביתו אם מת אביו או אמו (כל בו בשם ר"י), ולא ראיתי נוהגין כן: