פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע עובר משום מלין את המת. ואם נתנו בארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו, ומכל מקום יפה לקברו בקרקע ממש אפילו בחוצה לארץ.

סעיף בעריכה

נותנין המת על גביו ופניו למעלה כאדם שהוא ישן.

סעיף געריכה

אין קוברים ב' מתים זה בצד זה אלא אם כן היה דופן הקבר מפסיק ביניהם. ולא המת בצד עצמות ולא עצמות בצד המת. אבל נקבר האיש עם בתו קטנה והאשה עם בנה קטן ועם בן בנה קטן. זה הכלל כל שישן עמו בחייו נקבר עמו במותו.

סעיף דעריכה

אין נותנין ב' ארונות זה על זה. ואם נתן -- כופין העליון שיפנה. ואם יש ביניהם עפר ששה טפחים -- מותר.

סעיף העריכה

אין קוברין רשע אצל צדיק. אפילו רשע חמור אצל רשע קל. וכן אין קוברין צדיק וכשר ובינוני אצל חסיד מופלג.

(אבל קוברים בעל תשובה אצל צדיק גמור) (ב"י)

סעיף ועריכה

שנים שהיו שונאים זה לזה אין לקברם יחד.