פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הנוטל שכר להיות רואה בכורות -- אין שוחטין על פיו אלא אם כן היה מומחה גדול וידעו בו חכמים שאין כמותו ופסקו לו שכר על הראיה והביקור. וצריך שיתנו לו שכרו בין יהיה המום קבוע ויתירנו, בין אם לא יהיה קבוע. ולא יתנו לו שכר על הבהמה אלא פעם אחת ורואה אותה לעולם כל זמן שמביאין אותה כדי שלא יבא לידי חשד.

סעיף בעריכה

אין החכם רואה בכור לעצמו.

סעיף געריכה

אין רואין מומין ביו"ט אבל אם ראהו מערב יו"ט יכול לחקור עליו ביו"ט היאך נפל בו המום.