פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקבעם על מזוזת הפתח. וצריך ליזהר בה מאד. וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו. ואם אינו זהיר בה יתקצרו.

הגה: ומכל מקום אם אין ידו משגת לקנות תפילין ומזוזה -- יקנה תפילין ולא מזוזה (ירושלמי סוף מגילה ובא"ח סי' נח סי"ב), דמצוה שהיא חובת הגוף עדיפא

סעיף בעריכה

נתינתה בטפח החיצון.

הגה: יש אומרים כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה (מהרי"ל שם ומוכח בעבודת כוכבים דף יא) ויאמר "השם ישמר צאתי וגומר" (במדרש). וכן כשיכנס אדם לבית -- יניח ידו על המזוזה.