שולחן ערוך יורה דעה רפה

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן רפה | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

הלכות מזוזה
שכר מצות מזוזה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקבעם על מזוזת הפתח. וצריך ליזהר בה מאד. וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו. ואם אינו זהיר בה יתקצרו.

הגה: ומכל מקום אם אין ידו משגת לקנות תפילין ומזוזה -- יקנה תפילין ולא מזוזה (ירושלמי סוף מגילה ובא"ח סי' לח סי"ב), דמצוה שהיא חובת הגוף עדיפא


סעיף בעריכה

נתינתה בטפח החיצון.

הגה: יש אומרים כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה (מהרי"ל שם ומוכח בעבודת כוכבים דף יא) ויאמר "השם ישמר צאתי וגומר" (במדרש). וכן כשיכנס אדם לבית -- יניח ידו על המזוזה.