פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מי שנדר או נשבע לישא אשה או לקנות בית וכיוצא בו ולא קבע זמן אין מחייבין אותו לישא או לקנות עד שימצא הראוי לו:

סעיף בעריכה

הנשבע לשכור מלמד לבנו עד עשרה לטרין כל זמן שישכור מלמד הגון הוא פטור ויזהר שלא ישלח המלמד הראשון עד שיבא השני (כי צריך לשכור המלמד הראשון ההגון לו אם לא שבא לו מלמד אחר). (תשובת הרשב"א):

סעיף געריכה

מי שאסר דבר אחד עליו בלא זמן אסור בו לעולם: