פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אלילים ומשמשיה ותקרובתה אוסרים בכל שהוא. שאם נתערב אחד מהם אפי' באלף -- כולן אסורות.

ואם אחד מהתערובות הראשון נתערב בשנים אחרים ונפל מהג' אחד לב' אחרים -- הרי אלו האחרים מותרים.

וכן אם אחד מהתערובות הראשון נפל לים או נשרף בענין שנאבד מהעולם -- כל הנשארים מותרים ליהנות בהם שנים שנים ביחד אבל לא האחד לבדו. ובלבד שלא יהנה אדם אחד מכולם. ויש מי שאוסר אלא אם כן נפלו שתים לים הגדול או נשרפים.

(ועיין לעיל סימן ק"י)
: