לבוש יורה דעה קמ

קיצור דרך: LEV:YD140

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן קמ | >>

סימן קמ בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין תקרובת עבודה זרה שנתערב
ובו סעיף אחד:

סעיף אעריכה

 
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן ק"מ.

וכיון דעבודה זרה ומשמשיה ונויה ותקרובתה אסורין בהנאה, כדילפינן לעיל מקראי – אוסרין תערובתן אפילו בכל שהוא, דבכל שהוא נמי הנאה איכא.

לפיכך כוס או טבעת או צורה של עבודה זרה שנתערבו אפילו באלף – כולן אסורות מן התורה, ואינן בטלין ברוב כמו שאר איסורין. אבל ספק ספיקא מותר כמו בשאר איסורין.

כיצד? אם אחד מן התערובות הראשון נפל לתוך שנים אחרים, עדיין הוי בספק אחד. וכולן אסורות מדרבנן, כיון דמן התורה התערובת הראשון כולו אסור ואינו בטל ברוב, נעשה כל אחד מהם כגוף איסור, וכשנופל אחר כך להשנים אחרים, אף על גב דמן התורה בטל ברוב כמו בשאר איסורים כיון שאינו וודאי עבודה זרה, מכל מקום אין כאן אלא ספק אחד ואסור מדרבנן.

אבל אם אחר כך נפל אחד מן התערובות השני לתוך שנים אחרים – הרי אלו האחרים כולם מותרים מטעם ספק ספיקא, שעל כל חתיכה מהם נאמר: שמא זה הוא שנפל לכאן שמא אינו. ואם תמצא לומר זהו שנפל לכאן, שמא אינו אותו שנפל לתערובות השני מן התערובות הראשון. אבל גבי התערובת השני אין יכולין לומר כן, כיון שכל התערובת הראשון נעשה כגוף האיסור כמו שנתבאר טעמא, ועיין לעיל סימן ק"י. וכן אם אחד מן התערובת הראשון נפל לים או נשרף בענין שנאבד מן העולם – כל הנשארים מותרים ליהנות בהם, דאמרינן האיסור הוא שנפל ונאבד.

ודווקא משנים שנים יחד יכול ליהנות, דממה נפשך איכא חדא דהתירא, אבל לא מאחד לבדו דשמא הוא האיסור. ובלבד שלא יהנה אדם אחד מכולם, דנהנה וודאי מספק איסור. אבל אם נהנין שנים מהם, כל אחד יכול לומר "דידי דהיתר הוא". ויש מי שאוסר אלא אם כן נפלו שנים לים הגדול או נשרפים, וכן דווקא שנאבד מן העולם כמו שנתבאר טעמא לעיל סימן ק"י סעיף ח, עיין שם.