שולחן ערוך יורה דעה קלה ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שלא החמירו בשביל שמכניסו לקיום אלא בכלי חרס בלבד ויש מוסיפים של עץ ושל עור ויש מי שמוסיף של אבן ושל מתכת וכן ראוי לנהוג אבל של זכוכית לדברי הכל אין מחמירים בו בשביל שמכניסו לקיום:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כג) אבל של זכוכית כו'. דשועים וקשים הם ובליעתם מועטת מכל הכלים. ר"ן:


ט"ז

אלא בכלי חרס. א"ל הא בכלי חרס אפי' אין מכניסו לקיום אסור כמ"ש בסעיף ד' תירץ בתה"א דקא משמע לן דאפילו בחרס דאיכא תרתי לריעותא מועיל עירוי ובפרישה הרבה בתירוצים אחרים ע"ז ללא צורך:

אבל של זכוכית. לפי שהוא חלק מאד ולא בלע כלל:

באר היטב

(יד) חרס:    כתב הט"ז א"ל הא בכלי חרס אפילו אין מכניסו לקיום אסור כמ"ש בס"ד תירץ בתה"ה דקמ"ל דאפילו בחרס דאיכא תרתי לריעותא מועיל עירוי.

(טו) זכוכית:    לפי שהוא חלק מאד ולא בלע כלל.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש