הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן קלה

סימן קלהעריכה

(סימן קל"ה ש"ך ס"ק ט"ו) אבל הב"ח כ' דבכ"ח אפילו במכניסו וכו'. אנכי בעניי לא הבנתי דברי הב"ח מאין פסיקא ליה לחלוק מסברא על רבינו הב"י. הלא מצינו להב"י תנא דמסייע לו דלהדיא מבואר כן בהר"ן שכתב ליישב שיטת רש"י דלא תיקשי מההיא דאמרינן רבא כי הוי משדר גולפי' וכו' אלמא קסב' דבר שמכניסו לקיום וכו' דמשמע באין מכניסו לקיום שרי אף דגולפי הוי כ"ח. ולזה מפרש דמיירי בגולפי דידן דתחלת תשמישן ביד ישראל ושבעים מלבלוע ע"ש הרי דגולפי מיירי בשבע מלבלוע. ואעפ"כ קאמר הש"ס עלה דבמכניסו לקיום אסור הרי להדיא כדעת הב"י ולא מצינו חולק בזה על הר"ן וברור: