פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הראש חותכו לשנים ומולחו יפה לצד פנים, וחוזר ומולח על השיער; שאין השיער מעכב על ידי המלח להפליט דם.

סעיף בעריכה

הטלפים מחתך אותם מעט למטה ומולחו ויניח מקום החתק למטה וימלח גם על השיער. (

ועיין לעיל (סימן סח)

)

סעיף געריכה

הקרום שעל המוח יש בו חוטין והמוח עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי דמו במליחת הראש לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום לדם לזוב. לפיכך הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו. ואם רצה למלוח הראש והמוח בתוכו -- ינקוב העצם כנגד הקרום וינקוב גם הקרום וימלח ויניח הנקב למטה ומותר אפילו לקדרה.

הגה: ועיין לעיל (סימן סח) כיצד נוהגין לכתחלה (ש"ד בשם מ"ה).
ואם נמלח הראש שלם בלא נקיבת העצם -- הקרום והמוח אסורים ושאר הראש מותר. וכל שכן שאר בשר שעמו (ארוך כלל י"ז וש"ד).
הקולית ושאר עצמות שיש בהן מוח צריכין מליחה ומליחת העצם מועיל למוח שבקרבו ואין צריך לנקוב העצם (טור בשם הרשב"א). מיהו לכתחלה לא ימלחנו עם שאר בשר רק לבד ובדיעבד שרי. (ארוך כלל לח)