פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אחוזת דם והמעושנת והמצוננת או שאכלה סם המות שהורג הבהמה או ששתתה מים הרעים -- הרי זו מותרת.

הגה: בהמה שנתפטמה בדברים אסורים -- מותרת (מרדכי דיבמות פ' אלמנה לכ"ג). אבל אם לא נתפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים אסורה (תוספות דתמורה פ' כל האסורים):

סעיף בעריכה

אכלה סם המות של אדם או הכישה נחש וכיוצא בו -- מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות.

סעיף געריכה

בהמה או חיה שנפסקו רגליה -- לא יאכלו ממנה אלא על ידי בדיקה, שיש לחוש שמא נשכה נחש. וזו בדיקתה שלא יאכלוה אלא צלי ואם היא נשוכת נחש תתפרק ותפול חתיכות חתיכות:

הגה: ולדידן דלא חיישינן לגלוי מים הואיל ואין נחשים מצוין לכן אין לחוש לנחש ואם הוא בדרך שלא נעשתה טריפה מותר בלא בדיקה (ב"י בשם רבינו ירוחם וכ"כ א"ו הארוך):