ט"ז על יורה דעה ס

סעיף אעריכה

שאכלה סם המות. עיין מ"ש מזה סימן קי"ו בסופו: