שולחן ערוך יורה דעה נט

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן נט | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

בהמה שנפשטה בחייה
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף אעריכה

הגלודה אסורה, והיא שנפשט עורה בין בידי אדם בין בידי חולי - טריפה. ואם נשתייר מן העור רוחב סלע על פני כל השדרה, ורוחב סלע על הטבור, ורוחב סלע על ראשי אבריה, הרי זו מותרת (רמב"ם ורשב"א ור"ן ורוב הפוסקים). ואם ניטל כרוחב סלע מעל כל גבי השדרה, או מעל הטבור, או מעל ראשי אברים, ושאר כל העור קיים - כשרה:

הגה: אבל אם ניטלה משלושתם ושאר כל העור קיים - טריפה:


סעיף בעריכה

העוף שניטלה נוצתו כשר. (ב"י בשם רוב הפוסקים וכן פירש מהרש"ל פרק אלו טרפות סימן ק"ט):

הגה: ויש אוסרים (ר"ז הלוי וכל בו). וטוב להחמיר אם נפלו כולם, מיהו אם נפלו נוצותיו מרוב שומן אע"פ שנפלו כולם ונשאר ערום, מכל מקום כשר, דהואיל דנעשה מרוב שמנו כשר. (תרומת הדשן סי' קפ"ז , בשם אור זרוע):