פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הגלודה אסורה, והיא שנפשט עורה בין בידי אדם בין בידי חולי - טריפה. ואם נשתייר מן העור רוחב סלע על פני כל השדרה, ורוחב סלע על הטבור, ורוחב סלע על ראשי אבריה, הרי זו מותרת (רמב"ם ורשב"א ור"ן ורוב הפוסקים). ואם ניטל כרוחב סלע מעל כל גבי השדרה, או מעל הטבור, או מעל ראשי אברים, ושאר כל העור קיים - כשרה:

הגה: אבל אם ניטלה משלושתם ושאר כל העור קיים - טריפה:


סעיף בעריכה

העוף שניטלה נוצתו כשר. (ב"י בשם רוב הפוסקים וכן פירש מהרש"ל פרק אלו טרפות סימן ק"ט):

הגה: ויש אוסרים (ר"ז הלוי וכל בו). וטוב להחמיר אם נפלו כולם, מיהו אם נפלו נוצותיו מרוב שומן אע"פ שנפלו כולם ונשאר ערום, מכל מקום כשר, דהואיל דנעשה מרוב שמנו כשר. (תרומת הדשן סי' קפ"ז , בשם אור זרוע):