הגהות רבי עקיבא איגר/יורה דעה/סימן יב

סימן יב עריכה

(סי' י"ב ש"ך סק"ה) שהביא בד"מ סימן י"א. ע' לקמן סי' כ"ח בש"ך סק"י: