פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרצז

סעיף אעריכה

יום י"ד וט"ו שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם ואין אומרים מזמור יענך ה' ביום צרה. ואסורים בהספד ותענית. אבל שאר דברים אין נוהגים בהם וי"א דאף בהספד ותענית מותרים:

הגה והמנהג כסברא ראשונה.
י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון (טור בשם הרי"ף) ואין נוהגין כן מ"מ ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים (הג"מ בשם סמ"ק) וטוב לב משתה תמיד:

תם ונשלם ביום ב׳ ב׳ לאלול שנת אלהים חשב״ה לטובה בכפר ביריה שבגליל העליון תוב״ב