פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תרצז

סעיף אעריכה


(א) בי"ד שבאדר ראשון:    ולכולי עלמא אין אומרים על הניסים כיון דאין קורין המגילה דהא י"א אף בתפלת ערבית דפורים אין אומרים אותו ואף דלא קיי"לן כן מ"מ כאן כולי עלמא מודים דאין אומרים אותו:


(ב) וטוב לב משתה תמיד:    בשמחות מצות אלקינו להעמיד אז ימלא שחוק פינו, במהרה בימינו אמן: