הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקנד

סימן תקנד עריכה

[עטרת זקנים] יש מי שכ' שאין לברך שעשית כל צרכי. ע' מ"ש בגליון סי' ס"ו במג"א סק"ח:

[מג"א סקי"ב] להקביל פני רבו ע' סי' ש"א במג"א ס"ז:

[סעיף כב] מותר ע"י עכו"ם. ובנין דהוי פהרסיא אסור אפי' ע"י עכו"ם [א"ר בשם שכנה"ג] נה"ב: