באר היטב על אורח חיים תכד

סעיף אעריכה


(א) בבהמ"ז:    לענין אם חל ר"ח בשבת ומשך סעודה ג' עד הלילה או אם חל ר"ח בא' בשבת כתבתי הכל מבוא' בסוף סימן קפ"ח ע"ש. ולענין אם אכל בין מנחה למעריב בר"ח או בערב ר"ח כתבתי הכל מבוא' בסימן תי"ט ע"ש.


(ב) אין:    דאי בעי לא אכל פת.