מגן אברהם על אורח חיים תכד

סעיף אעריכה

(א) אין מחזירין אותו:    דאי בעי לא אכיל פת ועיין סי' קפ"ח ס"ו: