פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

ירבה בפירות ומגדים ומיני ריח כדי להשלים מנין מאה ברכות:

הגה: ואם רגיל בשינת צהרים אל יבטלנו כי עונג הוא לו (טור):

סעיף בעריכה

אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות בנביאים ולדרוש בדברי אגדה ואסור לקבוע סעודה באותה שעה:

הגה: ופועלים ובעלי בתים שאינן עוסקים בתורה כל ימי השבוע יעסקו יותר בתורה בשבת מתלמידי חכמים העוסקים בתורה כל ימי השבוע והתלמידי חכמים ימשיכו יותר בעונג אכילה ושתיה קצת דהרי הם מתענגים בלימודם כל ימי השבוע (בית יוסף סימן רפ"ח בשם ירושלמי):