מגן אברהם על אורח חיים רצ


אין להניח הדרשה עבור סעודה ג', כדאיתא במדרש משלי בפ' אשת חיל, שמתו בניו של ר"מ מאותו החטא [רוקח]. וצ"ל שהדרשה תהא להורות לעם את חקי האלהים ואת תורותיו, ולהכניס יראת שמים בלבבם, ולא כמו שנוהגין עכשיו. לא יאמר "בשבת נישן כדי לעשות מלאכתינו בערב" [ס"ח סימן רס"ו]: