מגן אברהם על אורח חיים רפט

סעיף אעריכה

(א) קידושא רבה:    וזה הקידוש אינו כלל דאוריית' [רמב"ם פכ"ט]:

סעיף בעריכה

(ב) הוי שכר:    הא דסתם המחבר כאן משום דאפי' למ"ד בסי' ער"ב ס"ט דאין מקדשין עליו גבי קידוש שחרית סמכינן אמ"ד דמקדשין עליו ורשאי לאכול אחר שקידש על השכר אפי' לא בירך על הפת עיין סי' רע"ג ס"ה:

(ג) חמר מדינה:    משמע אבל היכא דלא הוי חמר מדינה לא ובב"י כ' דבטור משמע אפילו במקום שאינה חמר מדינה פי' אם אין לו יין מקדש על שאר משקים אחרים משום היכר כמ"ש סימן ער"ב ס"ט:

(ד) אוכל בלא קידוש:    פי' כשיש לו פת אומר המוציא על הפת ואסור לאכול דבר אחר קודם לכן ואם אין לו פת אוכל ד"א בלא קידוש ומשמע ברא"ש ובתוספות פ' ע"פ דה"ה בקידוש הלילה אם אין לו פת אוכל בלא קידוש דכתבו מקום שאין יין ובבית הכנסת א"א לקדש בפת לאורחים ש"ץ אומר ברכה מעין ז' ויוצאים בזה א"כ כל אדם נמי יוצא בזה במה שמקדש בתפלה וכמ"ש רסי' ער"א וכ"מ בהג"מ פכ"ט שכתב ולא אמרו בת טות אלא להבדלה דשאני אפוקי יומא מעיולי יומא עיין סי' רצ"ו ס"ג מ"ש ומ"מ נ"ל דאם מצפ' שיביאו לו ימתין עכ"פ עד חצות לילה אבל בקידוש היום אין צריך דהא י"א שמותר לאכול קודם וכדאי הם לסמוך עליהם בשעת הדחק: