באר היטב על אורח חיים קעב

סעיף אעריכה


(א) ראשונה:    דוקא כשאין לו משקין יותר לשתות והוא דחוק למשקין הללו אבל אם יש לו יותר יפלוט ולא יהנה בלא ברכה משום מעט משקין הראב"ד ב"ח. עי' כנה"ג וביד אהרן.


(ב) עליהם:    וצ"ע אם יברך ג"כ ברכה אחרונה דלא מצינו ב' ברכות סמוכות זה לזה ונ"ל דעל ז' המינין יברך די"א דהוי דאורייתא אבל במים ושאר מינין אפשר דבזה אין לברך וצ"ע לכן יש לנהוג שיפלוט אותו כמש"ל. מ"א.

סעיף בעריכה


(ג) ויברך:    ולא מהני בזה סילוק לצד אחר דכתיב ימלא פי תהלתך.