פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים קעב

סעיף אעריכה


(א) בולען - משום דאדחי להו מתורת משקין דאין ראוים לשתות לכל אדם הלכך אין להקפיד אפי' יכול לברך ע"י הדחק והראב"ד כ' דוקא כשאין לו משקין יותר לשתות והוא דחוק למשקין הללו אבל אם יש לו יותר יפליט ולא יהנה בלא ברכה משום מעט משקין וכן ראוי לנהוג שלא להכניס עצמו במחלוקת וכמש"ל וכך כתב הב"ח:


(ב) ראשונה - אבל ברכה אחרונה יברך:


(ג) ויש אומרים דמברך - ולא דמי למה שכתב סימן קס"ז ס"ח דשאני הכא מאחר שנזכר בעודן בפיו דומה קצת עובר לעשייתן וצ"ע אם יברך ג"כ ברכה אחרונה דלא מצינו ב' ברכות סמוכות זה לזה ונ"ל דעל שבעת המינין יברך די"א דהוי דאורייתא אבל המים ושאר מינים יש חולקין כדאיתא סוף פרק כיצד מברכין אפשר שבזה אין לברך וצ"ע ולכן יש לנהוג שיפלוט אותן כמש"ל:

סעיף בעריכה


(ד) יפלטנו ויברך - דכתיב ימלא פי תהלתך: