שולחן ערוך אבן העזר קנו ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נאמן עד אחד להעיד שנתן לבעלה בן, להתירה לזר. ויש חולקין (בב"י משם הראב"ד והרא"ש):

מפרשים

בית שמואל

(יד) ויש חולקים:    הב"י כתב דהרא"ש הוא החולק מהא דכתב בתשובה אשה אינה נאמנ' להעיד לחברת' שכלו חדשי הולד א"כ ה"ה ע"א אין נאמן כי בכ"מ דע"א נאמן ה"ה אשה נאמנת להעיד לחברתה וכ"כ בד"מ והרמב"ם דס"ל ע"א נאמן שניתן לבעלה בן א"כ ס"ל אשה נאמנת להעיד לחברתה שכלו חדשיו לכאורה קשה על הב"י וד"מ ל"ל לדייק כן מתשובת הרא"ש הנ"ל ת"ל הלא הרא"ש ס"ל כן להדיא דאין ע"א נאמן להתיר היבמה לשוק כמ"ש בפ' האשה וכמ"ש בטור סי' קנ"ח מכ"ש שניתן לו בן דאינו נאמן דגרע טפי דאין עביד לגלויי כמ"ש בהשגות הראב"ד רפ"ג, ומ"ש בדרישה ניתן לו בן עביד לגלויי אישתמיט' ליה דברי הראב"ד הנ"ל וכן קשה על הטור בסי' קנ"ח הביא פלוגתא אם ע"א נאמן להתיר לשוק ובסי' זה סתם ופסק כרמב"ם ע"א נאמן לומר שניתן לו בן ובסי' קנ"ח אישתמט' לב"ח מ"ש הטור בסי' זה וצ"ל דאיירי בהלך הוא ואשתו למ"י והעיד ע"א שניתן לו בן אז ע"א נאמן משום הרוב מסייע לעד דרוב נשים נתעברו ויולדות וכמ"ש ר"פ האשה בתרא מ"ה נאמן כאן ול"ד לדין דסי' קנ"ח מיהו מה שדייק הב"י מתשובות הנ"ל שפיר דייק דהא שם ג"כ הרוב מסייע שרוב נולדים הם של קיימא כמה שכתב בתשובות הרא"ש כלל כ"ב ומ"מ פסק דאשה אינה נאמנת ה"ה ע"א אין נאמן, לפ"ז מוכח לדעת הב"י וד"מ הנ"ל דיש לחלק בין אם רוב מסייע' לעד לבין חזקה מסייע לעד דהא ס"ל להרא"ש ע"א אין נאמן להעיד שמת בעלה ואח"כ בנה אף על גב החזקה מסייעת לעד ואם אין חילוק בדבר אכתי היה להם להביא ראייה מתשו' זו:

ט"ז

באר היטב

(יב) ויש חולקין:    הוא דעת הרא"ש שפסק בתשובה אשה אינה נאמנת להעיד לחברתה שכלו חדשי הולד א"כ ה"ה ע"א אינו נאמן כי כל מקום דע"א נאמן ה"ה אשה נאמנת להעיד לחבירתה. והרמב"ם דס"ל ע"א נאמן כ"כ ס"ל אשה נאמנת להעיד לחברתה שכלו חדשיו ועיין מ"ש הב"ש ועיין מה שתמה הכנה"ג דף י"א ע"ב סעיף כ"ו ודו"ק.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש