שולחן ערוך אבן העזר קלט ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ויש מי שאומר, שאם נמחק או נשרף קדם שיגיע, אפלו נמחק או נשרף אחר שהגיע לאויר מחיצות או לפחות מג' טפחים סמוך לגג, אינה מגרשת:

מפרשים

בית שמואל

(ז) ויש מי שאומר וכו':    היינו דעת הרמב"ם פ"ה ולפי' הר"ן ס"ל להרמב"ם כיון דאיכא כאן דרך עליה ודרך יריד' היינו עליה שזורק למעלה וכל זמן שהו' דרך עליה אם נמחק או נשרף לא הוי גט עד שהתחיל לירד מ"ה לא תנא בריש' במתני' נמחק או נשרף כיון דלא פסיק' אבל בסיפ' איירי הכל שיורד הגט וליכא דרך עלי', ולפי' המגיד כל שהוא דרך עליה וירידה והוא זורק הגט למעלה שלא כדרך תניעתו הטבעית אינה מתגרש' עד שנח ואם נמחק או נשרף קודם שנח אפי' אם היה באויר המחיצות אינה מגורשת ואם לא נמחק ונח אז משנח היא מגורשת למפרע משע' שהגיע תוך ג"ט או לאויר מחיצת המעק' ונ"מ אם מת הבעל או אם קידש אותה אחר בינו לבינו מתחילין הקידושין משע' שהגיע תוך ג"ט לאויר מחיצות לפ"ז גם בסיפא היינו מ"ש בסעיף ז' אם יש מחיצות סביב הגג והוא זורק הגט למעל' לעבור המחיצות הגג אינו גט אפי' שהתחיל לירד אינו גט עד שינוח דהא זרק ג"כ שלא כדרך תניעתו וכ"כ בחידושי רש"ך ומשמע שסותם כאן בש"ע בפי' המגיד דהא כתב אם נשרף קודם שינוח היינו קודם שינוח אינה מגורשת היינו אפי' דרך ירידה והיינו כפי' אלא מ"ש בסעיף ו' כגון לאחר שהתחיל לירד קשה ממ"נ אם אין מחיצות לגג א"כ מיד שזרק ודאי היא דרך ירידה ואם יש מחיצות אינה מגורשת עד שינוח, ואפשר דלא ס"ל כסברת מ"ש בשם רש"ך אלא כל שזורק למטה אפי' שזורק לעבור דרך מחיצות דינו כאלו זרק למטה ואחר שהתחיל לירד מגורשת ורש"י כתב אבל נמחק דרך עלי' אינה מגורשת דדרך סילוקו לא מקרי נתינ' אלא דרך החנתו לבא לרשותה ע"כ כוונתו אם נמחק לא הוי נתינ' כל זמן שהיה דרך עליה אבל אם לא נמחק ונח אז היא מגורשת משעה שהיה הגט דרך עליה, וב"ח מדייק מרש"י אפי' אם לא נמחק לא הוי גט כל זמן שהיה דרך עליה והא דקתני אם נמחק דרך עליה איידי דתנא נמחק דרך ירידה ואין נראה, וכל זה כשהגט אינו תוך ד"א שלה אבל הגט תוך ד"א שלה מגורשת אפילו אין מעקה לגג ואינה תוך ג"ט לגג משום כל שהוא תוך ד"א שלה משתמר כ"כ הרשב"א ואם החצר והגג שלה וזורק לגג מ"מ אינה מגורשת כל זמן שהגט באויר החצר אף על גב דאויר שלה הוא מ"מ כיון דאינה לסוף לנוח בחצר אינה מגורשת וכתבו תוס' דינים אלו גרע טפי מאויר שאינו לסוף לנוח דאויר שאין סופו לנוח איירי בבית מקורה גם דרך עלי' אין עומד לנוח כלל:

ט"ז

באר היטב

(ד) נמחק וכו':    עיין ב"ש.





פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן



▲ חזור לראש