שולחן ערוך אבן העזר קיח יז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אשה שמחלה כתבתה ונדוניתה לבעלה, ואחר כך טענה שבאנס מחלה מפני שהיה מגזם עליה לגרשה או לשא אחרת מפני שאינה יולדת, אין זה טענת אנס לבטל המחילה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כ) אין זה טענת אונס:    חדא דהיה לה להגיד לעדים קודם המחילה שאינו מוחלת ברצון מאחר שאין אונס' מבורר ועוד לפי דבריה שרצה לגרשה מפני שאינה יולדת ואם שהה עמה עשר שנים הדין הי' עושה לגרשה והיא שיחדתו בממונ' כדי שלא ישא אחרת ואין זה אונס וע' לעיל סי' ק"ה סעיף ה' כ' אם היה מתקוטט עמה ומחלה לו כדי שתשב עמו בשלוה מחילתה בטילה אף על פי שלא מסרה מודעא התם מיירי שלא הי' לבעלה שום טענה עליה והיא יכולה לברר דבאונס מחלה הוי כמו תלוה ויהיב דלא הוי מתנה אף שלא מסרה מודעא:

בית שמואל

(יח) אין זה טענת אונס:    משום כדין עשה שרצה לגרש אותה כיון ששהה עמה עשרה שנים ולא ילדה והיא שיחדתו בממון שלא ישא אחרת ואין זה אונס ועוד שלא מסרה מודעה כ"כ בתשו' הרא"ש ובסי' ק"ה כתב הב"י בשם תשו' הרשב"א אפילו לא מסרה מודעה מחילתה בטלה וב"ח הבין דסותרים זא"ז ולית' דהא קי"ל במתנה ומחילה א"צ מסירת מודעה אלא כאן כיון דיש עליה דין ודברים הוי פשרה וצריך מ"מ, ובזה"ז דאיכ' חר"ג מ"מ י"ל אם שהה עשרה שנים ולא ילדה יכול לגרשה בעל כרחה ונוהג דין זה אף בזה"ז ועיין סימן קנ"ד:

ט"ז

באר היטב

(יא) אונס:    משום כדין עשה שרוצה לגרשה כיון ששהתה עשר שנים עמו ולא ילדה והיא שיחדתו בממון שלא ישא אחרת ואין זה אונס כ"כ בתשו' הרא"ש. וכתב ב"ש ובזמן הזה דאיכ' חר"ג מ"מ י"ל אם שהה עשרה שנים ולא ילדה יוכל לגרשה בע"כ ונוהג דין זה אף בזה"ז עסי' קנ"ד.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש