שולחן ערוך אבן העזר קיח טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שנשבע לתת לחברו חצי מה שירויח, ואינו מספיק לפרנסת אשתו אם יתן לזה חצי מה שמרויח, אף על פי כן צריך לקים שבועתו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יט) צריך לקיים שבועתו:    דאין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים לאחד ואי לאו השבועה לא היה צריך לקיים דאין אדם מקנ' לחבירו דבר שלא בא לעולם:

בית שמואל

(יז) צריך לקיים שבועתו:    דאין מוציאים למזון האשה מנכסים משועבדים מיד שנשבע חייב לקיים שבועתו ואף על גב עדיין לא נתן הוי כנכסים משועבדים ועיין בטור סי' קנ"ד שם הבי' תשובת הרא"ש מי שנשבע ליתן לאשתו שניה כל מה שיש לו ופסק דאין השבועה חל כיון דחיוב לראשונה ועיין בדרישה שם:

ט"ז

באר היטב

(י) שבועתו:    דאין מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים ע' ח"מ ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש