פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר צג כז

שולחן ערוך

אם לקחה הקרקע לעצמה בסכום ידוע, אפלו הוא שוה בשוה, אינו כלום אפלו הכריזה, ואם נתיקר אחר כך צריכה להחזירו ליורשים, ואפלו לא נתיקר, אם ירצו יבטלו המקח:

מפרשים

חלקת מחוקק

(מז) אם לקחה הקרקע לעצמה:    לאו דוק' קרקע אלא נקט קרקע משום רבות' דהכרזה דאפי' הכרזה אינו מועיל ובמטלטלין לא שייך הכרזה:

בית שמואל

(מז) יבטלו המקח:    משמע אם נישום בב"ד מומחים א"י לבטל המקח אפילו אם רוצים ליתן את שלה דהא ע"כ אם רוצים לבטל המקח צריכים לשלם לה ומ"מ א"י לבטל אם שמוה ג' מומחים ש"מ בכתובה שומא לא הדרה וכן פסק מהרש"ל בתשו' סי' נ' והרב רמ"א חולק עליו בתשו' סי' ס"ח ועיין:


באר היטב

▲ חזור לראש