שולחן ערוך אבן העזר מז א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שנים אומרים: ראינו שנתקדשה, ושנים אומרים: לא ראינו שנתקדשה, הרי זו מקודשת, אפילו כולם דרים עמה בחצר, לא ראינו אינו ראיה, שאפשר שנתקדשה בצנעה:

מפרשים

 

(א) ב' אומרים נתקדשה וב' אומרים לא נתקדשה:    לא אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי אתתא בחזקת פנויה דמ"מ תרי ותרי ספקא דרבנן והל"ל תצא מדרבנן כ"כ התוספות:
 

(א) ה"ז מקודשת:    אפילו אם נשאת לאחד מאלו שאומרים לא ראינו תצא אבל אם כולם היו במעמד א' הוי כאלו ב' אומרים נתקדשה וב' אומרים לא נתקדשה כמ"ש בסמוך וע' בחושן המשפט סוף סימן ל"ז במנהג אמרינן לא ראינו יש ראיה והוא מדברי מהרי"ק שורש קע"ב ובש"ג ר"פ הפועלים מפרש דברי מהרי"ק דוקא אם המונע לעשות מחמת מנהג אז יש ראיה ולא כש"ך רס"א ביו"ד וע' בש"ך בחושן המשפט שם וכתב בת' ש"א סימן קי"ב דאין חילוק בין ראיה לשמיעה וע' תשו' מהרשד"ם סימן כ"ח וע' סימן קנ"ב:
 

(א) מקודשת:    אפילו נשאת לא' מאלו שאומרים לא ראינו תצא.

(ב) בחצר:    אבל אם כולם היה במעמד א' הוי כאלו ב' אומרים נתקדשה וב' אומרי' לא נתקדש' כמ"ש בסמוך ס"ב. וע' בתשובת מהרח"ש סי' ל"א.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש