פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר יז יב

שולחן ערוך

מי שנשתתק ובדקו אותו כדרך שבודקין לגיטין ונמצאת דעתו מכוונת, וכתב שמת פלוני בן פלוני, סומכין על כתיבתו ותנשא אשתו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כג) כדרך שבודקין לגיטין:    לקמן סי' קנ"א מבואר בדיקת גיטין:

בית שמואל

(לב) וכתב שמת פלוני:    ה"ה אם בודקין אותו והרכין בראשו כ"כ הש"ג דף תנ"ד ועמ"ש בז' בסמוך:


באר היטב

(לה) לגיטין:    לקמן סי' קכ"א.


(לו) פב"פ:    ה"ה אם בודקין אותו והרכין בראשו ב"ש כנה"ג.▲ חזור לראש