רש"י על תהלים קכ ה

<< רש"י על תהלים • פרק קכ
א • ב • ג • ד • ה • ז • 


"אויה לי" - אמרה כנסת ישראל כי כבר לקית בגליות רבים הרי גרתי משך עם בני יפת במלכות פרס ויון ומשך