רש"י על תהלים קכ


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שיר המעלות" - שיאמרו הלוים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים ויש כאן ט"ו מזמורים של שיר המעלות ורבותינו אמרו שיסדן דוד להעלות את התהום כמו שמפורש במסכת סוכה ולפי אגדה פתרונו שיר למאה עולות

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפת שקר" - זרעו של הרשע שצדין את הבריות בפיהם בעלילות רשע

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה יתן לך" - הקב"ה

"ומה יוסיף לך" - שמירה ומחיצות הרי את נתונה לפנים משתי מחיצות

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חצי גבור שנונים" - והרי את הורגת במקום רחוק כחץ

"עם גחלי רתמים" - כל הגחלים כבו מבחוץ כבו מבפנים ואלו כבו מבחוץ ולא מבפנים ד"א מה יתן לך מה סופו של הקב"ה לגזור עליך חצי גבורים עם גחלי רתמים חצים מלמעלה וגיהנם מלמטה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אויה לי" - אמרה כנסת ישראל כי כבר לקית בגליות רבים הרי גרתי משך עם בני יפת במלכות פרס ויון ומשך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אני שלום" - עמהם

"וכי אדבר" - עליהם שלום המה באים להלחם בי