רש"י על תהלים צט ד

<< רש"י על תהלים • פרק צט
א • ג • ד • ז • ח • ט • 


"ועז מלך" - מוסב על מקרא העליון

"אתה כוננת מישרים" - פשרה ושימת שלום בין אנשים כוננת באמרך (שמות כג) כי תראה חמור שונאך רובץ וגו' כי תפגע שור אויבך ומי הוא שיראה את שונאו גומל לו חסד שלא ידבנו לבו לחבקו ולנשקו תנחומא