רש"י על תהלים צט


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ירגזו עמים" - מדבר במלחמת גוג ומגוג ואז ירגזו עמים כענין שנאמר (זכריה יד) וזאת תהיה המגפה וגו'

"תנוט" - לשון נטיו רגלי

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יודו שמך" - יודו את עז מלך האוהב משפט

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועז מלך" - מוסב על מקרא העליון

"אתה כוננת מישרים" - פשרה ושימת שלום בין אנשים כוננת באמרך (שמות כג) כי תראה חמור שונאך רובץ וגו' כי תפגע שור אויבך ומי הוא שיראה את שונאו גומל לו חסד שלא ידבנו לבו לחבקו ולנשקו תנחומא

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעמוד ענן ידבר אליהם" - אף עם שמואל וזה הוא שנאמר (שמואל א ט) היש בזה הרואה ותעננה אותם ותאמרנה יש ראו הענן קשור על פתחו כד"א ויש אשר יהיה הענן (במדבר י)

"שמרו עדתיו וחק נתן למו" - וחוק אשר נתן למו

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל נושא" - עון ישראל

"היית להם" - בשבילם

"ונוקם" - היית על עלילותם משה ואהרן (שם כ) שמעו נא המורים שמואל על שלא הדריך בניו בדרך טובה מת בחור

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי קדוש ה' אלהינו" - על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים הוא מקודש בעולם וכן הוא אומר (שמות כט) ונקדש בכבודי במכובדי