רש"י על תהלים צט


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירגזו עמים" - מדבר במלחמת גוג ומגוג ואז ירגזו עמים כענין שנאמר (זכריה יד) וזאת תהיה המגפה וגו' "תנוט" - לשון נטיו רגלי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יודו שמך" - יודו את עז מלך האוהב משפט

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועז מלך" - מוסב על מקרא העליון "אתה כוננת מישרים" - פשרה ושימת שלום בין אנשים כוננת באמרך (שמות כג) כי תראה חמור שונאך רובץ וגו' כי תפגע שור אויבך ומי הוא שיראה את שונאו גומל לו חסד שלא ידבנו לבו לחבקו ולנשקו תנחומא

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעמוד ענן ידבר אליהם" - אף עם שמואל וזה הוא שנאמר (שמואל א ט) היש בזה הרואה ותעננה אותם ותאמרנה יש ראו הענן קשור על פתחו כד"א ויש אשר יהיה הענן (במדבר י) "שמרו עדתיו וחק נתן למו" - וחוק אשר נתן למו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל נושא" - עון ישראל

"היית להם" - בשבילם

"ונוקם" - היית על עלילותם משה ואהרן (שם כ) שמעו נא המורים שמואל על שלא הדריך בניו בדרך טובה מת בחור

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי קדוש ה' אלהינו" - על אשר הוא מדקדק עם הצדיקים הוא מקודש בעולם וכן הוא אומר (שמות כט) ונקדש בכבודי במכובדי