רש"י על שמואל ב כד ה

רש"י על שמואל ב • פרק כד >>
א • ג • ה • ו • ט • יב • יד • טו • טז • כ • כב • כג • כד • 


"הגד ואל יעזר" - התחיל בבני גד לפי שהם גבורים וקשים אמר הלואי וילחמו בי ויעכבו על ידי